Konkurs ofert na realizację zadań publicznych


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłosił 7 lutego 2013 roku otwarty konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

Treść ogłoszenia » Uchwała Nr 5/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłosił 7 lutego 2013 roku otwarty konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

Treść ogłoszenia » Uchwała Nr 4/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu

Ogłoszenie:

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłosił 19 grudnia 2012 roku otwarty konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

Treść ogłoszenia »


Wyniki:

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 roku dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu oraz udzielił dotacji.
Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania sportu w 2013 r. zawiera załącznik do uchwały Nr 2/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz wyboru ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

Treść uchwały Nr 2/13 i załącznika do niej »


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 r.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w 16 lutego 2012 r.:

 • zatwierdził protokoły z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 07.02.2012 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwałą Nr 4/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2012 r.
 • dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania:
  - sportu (Uchwała Nr 9/12),
  - krajoznawstwa i turystyki (Uchwała Nr 10/12),
  - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (Uchwała Nr 11/12)
 • i udzielił dotacji zgodnie z załącznikiami do tych uchwał:
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania sportu w 2012 r.
  - Załącznik do uchwały nr 9/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r. (plik .pdf),
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2012 r.
  - Załącznik do uchwały nr 10/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r. (plik .pdf),
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 r.
  - Załącznik do uchwały nr 11/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r. (plik .pdf),

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Wybór ofert i podmiotów na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - konkurs z dnia 9 lutego 2011 r.

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 roku podjął Uchwałę Nr 25/11 w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Na konkurs wpłynęło 13 ofert. Dwie oferty, które spełniły kryteria formalne i merytoryczne, uzyskały dofinansowanie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 21 000,00 zł.

Wybór ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego i wysokość dotacji zawiera załącznik do niniejszej uchwały - ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 17 marca 2011 r.


Wybór ofert i podmiotów na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki - konkurs z dnia 9 lutego 2011 r.

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 roku podjął Uchwałę Nr 26/11 w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Na konkurs wpłynęło 17 ofert. 6 ofert spełniło kryteria formalne i merytoryczne i one otrzymały dofinansowanie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 57 000,00 zł.

Wybór ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki i wysokość dotacji zawiera załącznik do niniejszej uchwały - ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 26/2011 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 17 marca 2011 r.


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

Wybór ofert i podmiotów na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki - konkurs z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2010 roku podjął uchwałę Nr 81/10 w sprawie przyjęcia protokołu komisji do spraw opiniowania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu i wyboru oferty do udzielenia dotacji.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta - oferent: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Radzyniu Podlaskim.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 000,00 zł.


Wybór ofert i podmiotów na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki

Zarząd Powiatu - po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki - na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2010 r. dokonał wyboru ofert oraz podmiotów, którym zostanie powierzona realizacja zadania w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oferty złożyło 18 podmiotów na realizację 19 zadań.

Wszystkie oferty odpowiednio zapakowane, zaklejone i oznakowane zostały złożone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 14 stycznia 2010 r. do godz. 15:30.

Dwanaście ofert w całości spełnia wymogi formalne, w trzech ofertach zawierających po kilka zadań niektóre, z zadań nie wpisują się w ogłoszenie.

Cztery oferty w całości nie spełniają wymogów formalnych: zadania nie wpisują się w rodzaj zadań (ogłoszenie), są niekompletne, podpisane przez nieuprawnioną osobę.

Zestawienie ofert oraz kwoty przyznanych dotacji zawiera załącznik do uchwały Nr 5/2010 z dnia 22.01.2010 (plik pdf, otwierany w nowym oknie/karcie).

Wybór ofert i podmiotów na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu - po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2010 r. dokonał wyboru ofert oraz podmiotów, którym zostanie powierzona realizacja zadania w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oferty złożyło 11 podmiotów na realizację 19 zadań.

Wszystkie oferty odpowiednio zapakowane, zaklejone i oznakowane zostały złożone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 14 stycznia 2010 r. do godz. 15:30.

Trzy oferty nie spełniają wymogów formalnych lub nie wpisują się w treść ogłoszenia o konkursie.
Pozostałe szesnaście ofert spełnia wymogi formalne.

Zestawienie ofert oraz kwoty przyznanych dotacji zawiera załącznik do uchwały Nr 10/2010 Zarządu Powiatu z dnia 01.02.2010 r. (plik pdf, otwierany w nowym oknie/karcie).

Warunkiem podpisania umowy na realizację zadania jest dostarczenie przez oferenta do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego (pokój nr 10), następujących dokumentów - załączników do umowy:Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych


Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłosił 15.XII.2009 r. otwarty konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

Treść ogłoszenia »

wersja do druku drukuj

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.088 s.