Stypendia "unijne"


Stypendia studenckie


W ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt "Eurostudent - program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006/2007". Powiat Radzyński otrzymał w roku akademickim 2006/2007 środki na wypłatę stypendium 34 osobom (w poprzedniej edycji stypendium otrzymywało 75 studentów z powiatu radzyńskiego) w maksymalnej wysokości 1500 zł (150 zł miesięcznie).
Stypendium jest przekazywane w formie finansowej na podane przez studenta konto, pod warunkiem otrzymania środków finansowych na ten cel z Samorządu Województwa Lubelskiego, który jest Instytucją Wdrażającą Program. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria programu, które złożą wnioski będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, wówczas zostanie ono przyznane w pierwszej kolejności osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 (w załączniku) o przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe kryteria:

 • studiują w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych,
 • posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu radzyńskiego,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota 250 zł netto lub 289,20 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • W przypadku wniosków złożonych przez osoby, których członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, na potrzeby prowadzenia procesu wyboru stypendystów wysokość dochodów na osobę w rodzinie należy przemnożyć przez współczynnik 0,864 w celu urealnienia dochodów w stosunku do dochodów wykazywanych we wnioskach pozostałych osób. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się oraz dochód studenta samodzielnego finansowo jest naliczany na podstawie art. 5 ust.1-7 oraz ust. 8a -9 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późń. zm.), a w przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętych przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2006 r. wynosi 1626 zł.
  Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • urodzili się po 31 grudnia 1981 r.
 • nie powtarzają roku akademickiego, nie miały udzielonego urlopu dziekańskiego (nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki,
 • nie posiadają tytułu magistra i nie kontynuują nauki na innym kierunku.

Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium:

 1. Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa", według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1 , pok. 10.
 2. Wniosek należy złożyć osobiście!
 3. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu, udokumentowanego oryginałami odpowiednich zaświadczeń lub oświadczeń, Zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku obowiązują wszystkie osoby w rodzinie, które ukończyły 18 lat, Zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego i wielkości uzyskanego z niego dochodu obowiązują wszystkie osoby w rodzinie (również nieletnie). Zaświadczenia ze szkół lub uczelni o wysokości pobieranego stypendium w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium obowiązują wszystkie osoby w rodzinie pobierające stypendia przyznawane uczniom lub studentom, z wyjątkiem stypendium przyznanego w ramach działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
  ! Do dochodu wlicza się wszystkie inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, co należy udokumentować zaświadczeniami podmiotów wypłacających te stypendia. Do dochodu nie wlicza się stypendiów przyznanych w ramach Działania 2.2.
 4. Dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, z adnotacją potwierdzającą, że student nie powtarza roku akademickiego, oraz że nie miał udzielonego urlopu dziekańskiego (nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki.
 5. Dołączenie kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w powiecie weryfikacją formalną wniosków).
 6. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA! Wnioski niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.
Ze względu na obowiązek zachowania kolorystyki logo UE, ZPORR, EFS wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji kolorowej.

Niezbędne formularze dostępne są w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, pok. 10 oraz na stronie internetowej www.powiatradzynski.plDodatkowe informacje niezbędne do właściwego ustalenia składu i dochodu rodziny studenta ubiegającego się o stypendium:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego przez niżej wymienione pojęcia należy rozumieć:

"Rodzina"
przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, w składzie rodziny uwzględnia się:
 • studenta,
 • współmałżonka studenta, a także pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne,
 • rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne."
 • Dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się, jeżeli student jest samodzielny finansowo lub jest osobą uczącą się.
  "Osoba ucząca się" - zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - osoba pełnoletnia uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się lub posiada własną rodzinę.

  "Student samodzielny finansowo"
  osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 • posiadała stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jej miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego
 • w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie stypendium w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.

 • ZAŁĄCZNIK:
  Regulamin - [Rozmiar: 392 bajtów]
  do góry ^


  Stypendia uczniowskie


  Projekt Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radzyńskim.
  Środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radzyńskim na rok szkolny 2006/2007 wynoszą 282.042 zł.
  Stypendia o wartości 1000 zł zostaną wypłacone 281 uczniom szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich. Umowa dotycząca dofinansowania przygotowywana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

  Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznawane jest uczniom z obszarów wiejskich na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym, w celu wspierania rozwoju edukacyjnego.

  Stypendia przyznawane są, po złożeniu wniosku przez ucznia, przez Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej


  Formy pomocy

  Stypendia mogą być przekazywane w jednej z form:

  • w formie refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia, związanych z pobieraniem nauki,
  • w formie rzeczowej,
  • w formie finansowej.

  W przypadku przekazywania stypendium w formie refundacji kosztów lub rzeczowej, świadczenie może być przyznane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

  • zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
  • posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
  • zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego, strojów galowych, mundurów, odzieży roboczej na praktyki itp.,
  • zakup plecaków, przyborów szkolnych, zeszytów, notesów, piórników, kalkulatorów, książek służących do nauki, takich jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.,
  • związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
  • wydatków ponoszonych przez ucznia podczas wycieczek tematycznych związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego, takich jak: bilety do kina, teatru, muzeum,
  • kursy prawa jazdy oraz innych wydatków i opłat, jeżeli ich poniesienie przez ucznia jest konsekwencją wymagań ze strony szkoły,
  • innych, ustalonych przez dyrektora szkoły w formie zarządzenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,

  W przypadku przekazywania stypendium w formie finansowej, może ono być wypłacane wyłącznie w trybie miesięcznym, pod warunkiem otrzymania środków finansowych na ten cel z Samorządu Województwa Lubelskiego.


  Decyzję o wyborze formy pobieranego stypendium podejmuje stypendysta.


  Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego.
  Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkoła


  Zasady i warunki przyznawania stypendium


  Zasady i warunki przyznawania stypendium określone są w § 4 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007".


  ZAŁĄCZNIK:
  Regulamin - [Rozmiar: 392 bajtów]
  do góry ^

wersja do druku drukuj

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  1.493 s.