Starostwo Powiatowe - dane teleadresowe wydziałów


 

Biuro Rady Powiatu

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1
  21-300 Radzyń Podlaski
  Kierownik wydziału
  Inspektor - Agnieszka Smęt
 • Telefon: 83 352-74-01
 • E-mail: biurorady@pra.pl

Biuro Rady wykonuje zadania w ścisłej współpracy z Przewodniczącym Rady, Komisji oraz Starostą.
Do podstawowych zadań Biura Rady należy:

 • Organizowanie posiedzeń Rady i Komisji, gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,
 • Protokołowanie sesji  Rady i posiedzeń Komisji.
 • Prowadzenie rejestru:
  • uchwał Rady,
  • wniosków i opinii Komisji,
  • interpelacji i wniosków Radnych,
 • Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem.
 • Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.

 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1
  pok. nr 2b – parter
  Kierownik wydziału
  Kierownik - Marian Protaś.
 • Telefon: 83 352-74-12
 • E-mail: kryzysowy@pra.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz inne przeciwdziałające zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zadnia realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego: 

 1. Określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze.
 2. Gromadzenie w bazach danych informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
 3. Dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa powiatu.
 4. Prowadzenie stałej wymiany informacji dotyczących zagrożeń i podejmowanych działań oraz współdziałanie ze służbami dyżurnymi, centrami wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej.
 5. Uruchamianie określonych procedur działania na sytuacje kryzysowe łącznie z powołaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu.
 6. Organizacja szkoleń i ćwiczeń.
 7. Tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego.
 8. Współdziałanie z inspekcjami i strażami, służbami ratowniczymi oraz jednostkami samorządowymi powiatu.
 9. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu.
 10. Udzielanie pomocy dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu i współpraca z jednostkami tworzącymi system.
 11. Obsługa kancelaryjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku dla powiatu radzyńskiego działającej na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.
 12. Nadzór nad realizacją powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 13. Współpraca ze stanowiskiem ds. obronnych i obrony cywilnej.     
 14. Współpraca z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu powiatu radzyńskiego.

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
  pokój nr 24, II piętro
  Rzecznik
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Włodzimierz Kowalik
 • Telefon: 83 352-73-02
 • E-mail: rzecznik@pra.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radzyniu Podlaskim urzęduje w siedzibie Starostwa Powiatowego w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.30-15.30 w pok. nr 24.

Do zadań Rzecznika należy m.in. bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie interesów konsumentów.

Wskazane jest, aby osoby zgłaszające się po poradę posiadały paragony, faktury, umowy itp. dokumenty , świadczące o zakupie, bądź usłudze.

 

 

 

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
  pokój nr 1, parter
  Kierownik wydziału
  kierownik - Ewa Kowalczyk
 • Telefon: 83 352-73-06
 • E-mail: architektura@pra.pl

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy:

 1. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów  techniczno - budowlanych.
 2. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
 3. Wydawanie pozwolenia na budowę.
 4. Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 5. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w ustawie i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 6. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 7. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 8. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 9. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 10. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
 11. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 12. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 13. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę.
 14. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 15. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
 16. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia .
 17. Wydawanie odpłatne dziennika budowy.
 18. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 19. Udzielenie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 20. Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.
 21. Wydawanie zaświadczeń poświadczających oświadczenia ustalania wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
 22. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego.
 23. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.
 24. Prowadzenie analiz i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 25. Opiniowanie wojewódzkich projektów planów  zagospodarowania przestrzennego.
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „AB”.

 

 

Wydział Finansowy

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
  pokoje:
  5 - księgowość
  6 - z-ca kierownika
  13 - kierownik - Marek Blicharz
  kierownik
 • Telefon: 83 352-74-06
 • E-mail: skarbnik@pra.pl

Kierownik Wydziału Marek Blicharz tel. 0-83 352-74-04
Z-ca Gł. Księgowego - 0-83 352-74-52
Księgowość - 0-83 352-74-06

ZADANIA WYDZIAŁU:

 • obsługa kasowa Starostwa,
 • naliczanie i księgowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa, sporządzanie raportów miesięcznych do ZUS, rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
 • obsługa finansowo-księgowa Starostwa,
 • obsługa finansowo-księgowa środków pozabudżetowych,
 • obsługa finansowo-księgowa  środków trwałych oraz rejestru VAT,
 • przyjmowanie zamówień na środki finansowe, podział i przekazywanie podległym jednostkom,
 • opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, pozabudżetowej i sprawozdań finansowych,
 • obsługa księgowa budżetu i zmian budżetowych,
 • kontrola finansowa Starostwa,
 • kontrola finansowa podległych jednostek,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i planów kont,
 • przekazywanie uchwał Rady i Zarządu do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • sporządzanie do ZUS dokumentów potrzebnych do naliczania kapitału początkowego, emerytury i renty,


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „Fn”.

 

 

Wydział Geodezji

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
  pokoje nr 18, 16, 17, 19, 20, 21, 22;
  Kierownik wydziału
  kierownik - Henryk Kosiński.
 • Telefon: 83 352-73-04
 • E-mail: geodezja@pra.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi sprawy z zakresu:

 1. ewidencji gruntów i budynków,
 2. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 3. uwłaszczeń oraz uregulowania własności gospodarstw rolnych,
 4. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 5. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
 6. gospodarowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa,
 7. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 8. tworzenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i dysponowania środkami z jego zakresu ,
 9. gospodarowania nieruchomościami Powiatu.
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GN”.

 

 

Wydział Komunikacji

Dane adresowe:

 • Adres: ul. Gwardii 4, 21-300 Radzyń Podlaski
  pokoje nr 1, 2, 3, 4;
  Kierownik wydziału
  kierownik – Dariusz Bilski (p. nr 4, tel. 83 352 74 09)
 • Telefon: 83 352-74-08
 • E-mail: komunikacja@pra.pl

Zakres prowadzonych spraw przez Wydział Komunikacji i Dróg Publicznych:

 1. wydawanie uprawnień i pozwoleń do kierowania pojazdami,
 2. wydawanie wtórników i wymiana praw jazdy,
 3. zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy,
 4. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 5. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 6. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 7. wydawanie zaświadczeń na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 8. kierowanie kierowców na badania kontrolne,
 9. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty,
 10. wpisywanie do rejestru instruktorów nauki jazdy,
 11. wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 12. wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 13. nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców,
 14. nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów,
 15. wydawanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy oraz osób,
 16. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 17. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
 18. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 19. rejestracja pojazdów,
 20. czasowa rejestracja pojazdów,
 21. wyrejestrowywanie pojazdów,
 22. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 23. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w zgubionym dowodzie rejestracyjnym,
 24. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych,
 25. kierowanie pojazdów na badania techniczne,
 26. wymiana dowodów rejestracyjnych,
 27. wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 28. wpisywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zmianie warunków technicznych i prawnych pojazdu,
 29. sprawozdawczość statystyczna, skarbowa, podatkowa (urzędy gmin),
 30. korespondencja z organami rejestrującymi pojazdy w Unii Europejskiej.
Sprawy załatwiane są w pokojach:
 • rejestracja pojazdów - pokój nr 1 i 2, tel. 0-83 352-74-08,
 • wydawaniem praw jazdy, ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów - pokój nr 3, tel. 0-83 352-74-14;
 • sprawy związane z transportem oraz zarządzaniem ruchem na drogach - pokój nr 4,
  tel. 0-83 352-74-09.
Bieżące informacje na temat wydania prawa jazdy można uzyskać na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl, zaś informacje o stanie sprawy z zakresu rejestracji pojazdu na stronie www.pojazd.pwpw.pl.

Kasa znajduje się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim przy Placu Potockiego 1 i jest czynna codziennie w godzinach 7.45 –15.00

Każda osoba zgłaszająca się do wydziału powinna zabrać ze sobą dowód osobisty.
Sprawy w wydziale należy załatwiać osobiście. W przypadku gdy osobiste stawiennictwo nie jest możliwe, należy ustanowić pełnomocnika.

 

 

Wydział Ochrony Środowiska

Dane adresowe:

 • Adres: ul. Gwardii 4,
  pok. nr 5 (I piętro)
  Kierownik wydziału
  kierownik - Bożena Mróz
 • Telefon: 83 352-74-13
 • E-mail: srodowisko@pra.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej wykonuje zadania z zakresu:

 • gospodarki wodnej,
 • rybactwa śródlądowego,
 • gospodarki leśnej,
 • prawa łowieckiego,
 • postępowania z odpadami,
 • ochrony i kształtowania środowiska,
 • ochrony przyrody,
 • prawa geologicznego i górniczego.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OW”.

 

 

Wydział Organizacyjny

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
  pokój 11 i 12
  Kierownik wydziału
  Kierownik - Jarosław Gomoła
 • Telefon: 83 352-85-66
 • E-mail: organizacyjny@pra.pl

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 2. Opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
 3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 4. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 6. Prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzonych innym jednostkom.
 7. Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
 8. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów.
 9. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
 10. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom).
 11. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
 12. Informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
 13. Przekazywanie materiałów do opublikowania w dzienniku urzędowym.
 14. Obsługa posiedzeń Zarządu.
 15. Prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty.
 16. Prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych Powiatu.
 17. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
 18. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
 19. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
 20. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 21. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 22. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
 23. Administrowanie budynkami Starostwa.
 24. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 25. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
 26. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi      i tablicami.
 27. Gospodarowanie drukami i formularzami.
 28. Gospodarowanie taborem samochodowym.
 29. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
 30. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.
 31. Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.
 32. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej.
 33. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 34. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych.
 35. Obsługa informatyczna Starostwa
 36. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
 37. Współpraca z mediami.
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”.

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Dane adresowe:

 • Adres: ul. Gwardii 4,
  pokój nr 8, I piętro
  kierownik - Irena Sakowicz
 • Telefon: 83 352-88-96
 • E-mail: obywatelski@pra.pl

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy:

 1. Organizowanie i przeprowadzenie poboru do wojska.
 2. Rozliczenie finansowe i sprawozdawczość z przeprowadzonego poboru do wojska.
 3. Opracowywanie planów oraz organizowanie akcji kurierskiej.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
 5. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy, prowadzenie ewidencji oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
 7. Wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.
 8. Ewidencja i sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie.
 9. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
 10. Rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 11. Rejestracja i prowadzenie ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 12. Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy.
 13. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne.
 14. Koordynowanie czynności związanych z realizacją ustawy w sprawie kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
 15. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie środków finansowych dla repatriantów.
 16. Organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie.
 17. Opracowywanie planów działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie radzyńskim.
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OB”.

 

 

Wydział Spraw Społecznych

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
  pokój nr 10, I piętro,
  [Rozmiar: 7267 bajtów]
  Kierownik - Bogdan Sozoniuk
  e-mail oświata: edukacja@pra.pl
 • Telefon: 83 352-77-80
 • E-mail: spoleczny@pra.pl

I. Zadania Wydziału Spraw Społecznych

Na postawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (Załącznik do Uchwały Nr VII/31/2011 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 maja 2011 roku.)

Do zadań należy:

I. W zakresie oświaty:
 1. Koordynowanie działań w zakresie oświaty związanych z przygotowaniem we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Wykonywanie zadań wynikających z nadzoru nad podległymi szkołami ponadgimnazjalnymi i placówkami oświatowymi w zakresie ustawowym.
 3. Opracowanie kryteriów podziału subwencji oświatowej i naliczanie budżetu placówek oświatowych.
 4. Realizowanie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i nadzorowaniem uprawnień niepublicznych placówek oświatowych.
 6. Analiza projektów organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, ocena pracy i sprawozdawczości.
 7. Wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
 8. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży (nagrody, stypendia, wsparcie organizacyjne).
 9. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieletnich – współdziałanie z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologicznej i Pedagogicznej [aktualnie: Ośrodek Rozwoju Edukacji] w Warszawie oraz wydanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS).
 10. Kierowanie dzieci z terenu Powiatu do placówek kształcenia specjalnego.
II. W zakresie ochrony zdrowia:
 1. Koordynowanie działań w zakresie ochrony zdrowia związanych z przygotowaniem we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej istniejącymi na terenie powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 3. Wnioskowanie o ustalanie godzin pracy oraz dyżurów ogólnodostępnych aptek na terenie Powiatu.
 4. Koordynowanie prac związanych funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radzyniu Podlaskim.
 5. Wydawanie legitymacji „osoby niepełnosprawnej”.
 6. Wydawanie „karty parkingowej.
III. W zakresie współpracy i realizacji zadań pożytku publicznego:
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, oświaty i wychowania, edukacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Opracowywanie i konsultowanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami oraz przygotowanie sprawozdań z ich realizacji.
 3. Przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego.
 4. Przygotowanie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej w zakresie tych zadań.
 5. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań pożytku publicznego, z zakresu oświaty, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, które wynikają z polityki państwa i uchwał Rady.
 6. Gospodarowanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i ochrony zdrowia, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na powiatowe zadania zlecone.
 7. Opracowywanie porozumień z gminami i powiatami na zadania wspólnie realizowane.
IV. W zakresie rozwoju turystyki, promocji powiatu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 1. Koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji związanych z przygotowaniem we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Koordynowanie prac zespołów powołanych przez Starostę w zakresie opracowywania materiałów, monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów o znaczeniu strategicznym.
 3. Prowadzenie banku informacji o Powiecie.
 4. Prowadzenie procedury przekazywania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie promocji.
 5. Współpraca z instytucjami regionalnymi i krajowymi zajmującymi się promocją gospodarczą.
 6. Współdziałanie z lokalnymi organizacjami gospodarczymi przy organizacji imprez o charakterze promocyjnym (targi, wystawy itp.).
 7. Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu Radzyńskiego do związku Powiatów Polskich i innych stowarzyszeń.
 8. Prowadzenie Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej wspólnie z Miastem Radzyń Podlaski.
 9. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie.
 10. Administrowanie wortalem turystyczno-kulturowym Powiatu Radzyńskiego.
 11. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wydawnictw własnych.
 12. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących promocji powiatu oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku powiatu w kraju i za granicą.
 13. Nawiązywanie i organizowanie współpracy z partnerskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi dla celów promocji powiatu.
 14. Współpraca z mediami, przygotowanie i udostępnianie materiałów dla prasy.
 15. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania przedsiębiorczości i aktywizacji obszarów wiejskich.
 16. Przygotowanie, wdrażanie i aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz monitorowanie jego realizacji.
V. W zakresie integracji europejskiej:
 1. Koordynowanie prac oraz podejmowanie przedsięwzięć związanych z dostosowaniem samorządu powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu do funkcjonowania w Unii Europejskiej.
 2. Inicjowanie, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 3. Monitorowanie, rozliczanie, koordynowanie i audyt realizowanych projektów.
 4. Gromadzenie i udostępnianie informacji o środkach pochodzących z pomocy zagranicznej zainteresowanym instytucjom i osobom fizycznym.
 5. Współdziałanie w organizacji szkoleń dotyczących problematyki integracji europejskiej w szczególności z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej i innymi krajowymi instytucjami specjalistycznymi.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz przygotowywanie stosownych wniosków aplikacyjnych.

II. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OS”.

 

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2014) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.165 s.