E-INFORMATOR POWIATOWY

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju (dział - LGD "Zapiecek")

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  06.01.2009r. | Czytano: 2350 razy. |

Prezentacja Lokalnej Strategii RozwojuW dniu 5 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim odbyła się prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 20015 LGD ,,Zapiecek” opracowanej przez firmę BDE Eurocompass.

Prezydium spotkania. Od lewej: członkowie Zarządu LGD „Zapiecek” - Zbigniew Smółko, Katarzyna Krupska-Grudzień i Eulalia Mikołajuk oraz Posłowie na Sejm RP - Tadeusz Sławecki i Jerzy Rębek oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Starosta Radzyński Jerzy Kułak.

Foto: J. Popek
Prezydium spotkania. Od lewej: członkowie Zarządu LGD „Zapiecek” - Zbigniew Smółko, Katarzyna Krupska-Grudzień i Eulalia Mikołajuk oraz Posłowie na Sejm RP - Tadeusz Sławecki i Jerzy Rębek oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Starosta Radzyński Jerzy Kułak.

Otwarcia spotkania i przywitania gości dokonała Pani Katarzyna Krupska –Grudzień Prezes Zarządu LGD Zapiecek.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie Jerzy Rębek i Tadeusz Sławecki, ks. kanonik Jan Czapski – dziekan dekanatu radzyńskiego, Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Jerzy Kułak - Starosta Radzyński, wójtowie gmin Powiatu Radzyńskiego, szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej i PUP oraz członkowie LGD ,,Zapiecek”.

Po prezentacji dokonanej przez przedstawicieli BDE Eurocompass odbyła się debata na temat LSR. Uczestnicy wyrażali uznanie w związku z udaną realizacją idei budowy partnerstwa sektorów społecznego, publicznego i gospodarczego w powiecie radzyńskim którą jest LGD ,,Zapiecek”. Wyrażali jednocześnie obawy dotyczące możliwości skorzystania ze środków finansowych szczególnie przez organizacje pozarządowe. Obawy te związane były ze zbyt restrykcyjnymi zdaniem uczestników uwarunkowaniami związanymi z otrzymaniem pomocy.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem świątecznym. Żeńska Grupa Kolędnicza z Zespołu Placówek Oświatowych z Woli Osowińskiej (instruktor Małgorzata Skrzeczkowska) zaprezentowała „Chodzenie z krakowskim weselem” - jedyną żeńską formę kolędowania.

Opracowany dokument ma umożliwić mieszkańcom obszaru działania LGD realizację projektów mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

LGD

 • Lokalna grupa działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkiem lokalnej grupy działania mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne,
  w tym jednostki samorządu terytorialnego.
 • W składzie organu decyzyjnego LGD powinni znaleźć się w co najmniej 50 % partnerzy społeczni i gospodarczy, a w szczególności przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia.
 • LGD podejmuje decyzję, jakie działania będą realizowane na jej obszarze.
 • LGD działa na obszarze liczącym od 10 do 150 tys. mieszkańców i realizuje działania wynikające z opracowanej LSR.
 • Obszar objęty LSR musi być spójny i może obejmować gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskie nie większe niż 5 tys. mieszkańców.
 • Istnieje możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze.

Procedura składania wniosku o wybór LGD:

 • Konkurs na wybór LGD do realizacji LSR zostanie ogłoszony przez zarząd województwa co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem okresu składania wniosków
 • Do wniosku dołącza się lokalną strategię rozwoju oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru.
 • Wniosek podlega weryfikacji formalnej, pod względem poprawnego wypełnienia formularza oraz kompletności, aktualności i ważności załączników.
 • Jeżeli weryfikacja formalna wniosku została zakończona pozytywnie, LGD oraz LSR poddawane są ocenie merytorycznej.
 • Zarząd województwa podejmuje uchwałę w sprawie podpisania umowy o warunkach
  i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z wybranymi LGD.

 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii”

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skierowane jest do ludności obszarów wiejskich.
W ramach tego działania beneficjenci będą mogli ubiegać się o finansowanie operacji z zakresu działań Osi 3 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań, pod warunkiem, że podmioty starające się o dofinansowanie mają miejsce zameldowania, albo siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania lokalnej grupy działania (LGD).

Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

 1. osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę na obszarze działania LGD;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze działania LGD.

Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.
Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa na wniosek LGD.
LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej.
Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji. 

 

Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Pomoc w ramach tego działania skierowana jest do lokalnej grupy działania (LGD) w celu zapewnienia sprawności i efektywności pracy LGD oraz doskonalenia zawodowego osób zaangażowanych we wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (LSR). Zgodnie z ideą podejścia Leader, nadrzędnym celem ww. działania jest budowanie kapitału społecznego. Rezultat ten można osiągnąć poprzez zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich.
Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

 • badań nad obszarem objętym LSR;
 • informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
 • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
 • wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD;
 • szkolenia lokalnych liderów;
 • animowania społeczności lokalnych;
 • kosztów bieżących LGD.

Wysokość kosztów bieżących może stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w okresie realizacji LSR.

Opr. J. Popek

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.062 s.