E-INFORMATOR POWIATOWY

Budżet powiatu uchwalony jednogłośnie (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  06.03.2009r. | Czytano: 961 razy. |

Po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii powiatu radzyńskiego, na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 5 marca 2009 roku radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2009 r.

W porządku obrad poza stałymi punktami, takimi jak: otwarcie sesji, interpelacje i zapytania, informacja o pracy Zarządu Powiatu, odpowiedzi na interpelacje i zapytania i wolne wnioski, radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radzyńskiego za 2008 rok.

Kolejny, 5 punkt porządku obrad stanowiło przyjęcie budżetu Powiatu na 2009 rok. Po odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu i odczytanie opinii Komisji Stałych, nastąpiła dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – uchwała Nr XIX/132/2009 jednogłośnie 19 radnych "za".

Podczas tej sesji radni podjęli następujące uchwały w sprawach:

  1. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2009 rok. Uchwała Nr  XIX/133/2009 – głosowanie jednogłośnie 19 radnych "za",
  2. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku. Uchwała Nr XIX/134/2009 – głosowanie 19 radnych "za" - jednogłośnie,
  3. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługującym Radnym Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. Uchwała Nr XIX/135/2009 – głosowanie 18 radnych "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się",
  4. utworzenia Szkoły Policealnej Techniki i Ekonomii dla Dorosłych w Radzyniu Podlaskim, włączenia w jej skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz nadania jej pierwszego statutu. Uchwała Nr XIX/136/2009 – głosowanie 19 radnych "za",
  5. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Radzyń Podlaski, nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu, oznaczoną numerem ewidencyjnym 129/28 o powierzchni 0,2947 ha, oraz działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 129/24 o powierzchni 0,1250 ha położonych w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wisznickiej. Uchwała Nr  XIX/137/2009 – głosowanie 18 radnych ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”,
  6. zaopiniowania utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim. Uchwała Nr XIX/138/2009 – głosowanie 19 radnych "za",
  7. zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę Powiatu w budżecie na 2009 rok. Uchwała Nr XIX/139/2009 – głosowanie 19 radnych "za",
  8. zmiany uchwały Nr XXIII/154/2008 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2008 roku. Nr uchwały XIX/140/2009 – głosowanie jednogłośnie 19 radnych "za".

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.036 s.