E-INFORMATOR POWIATOWY

Budżet powiatu na 2009 rok (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  18.03.2009r. | Czytano: 1113 razy. |

Budżet powiatu radzyńskiego na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XVIII/132/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 05 marca 2009 roku. Dochody budżetu powiatu określone zostały na kwotę 35 162 457,00 zł, a wydatki na kwotę 34 889 199,00 zł.

Uchwała Nr XVIII/132/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art.174 pkt 3 i 4 art.182, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie 35 162 457,00 zł, z tego dochody bieżące 33.724.695,00 zł i dochody majątkowe 1.437.762,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 4 675 489,00 zł,
 2.  dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 160 000,00 zł,
 3. dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 000,00 zł.
 4. dochody otrzymane na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800 487,46 zł.

§2

 

Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie 34 889 199,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 33.125.694,00 zł i wydatki majątkowe 1 763 505,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 4 675 489,00 zł, w tym dotacje przekazane na podstawie porozumienia w kwocie 2 000,00 zł,
 2. wydatki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 160 000,00 zł,
 3. wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 307 555,00 zł,
 4. wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 488 000,00 zł.
 5. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800 487,46 zł.

§3

 1.  Określa się przychody budżetu w kwocie 2 363 953,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 637 211,00 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
 2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 273 258,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§4

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 300 000,00 zł,
 2. celową w kwocie 387 407,00 zł, z przeznaczeniem na:
  a) wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 317 407,00 zł,
  b) wydatki bieżące w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 50 000,00 zł,
  c) realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000,00 zł.

§5

Określa się:

 1. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

 1. Określa się:
  1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00zł. oraz plan wydatków w kwocie 150 000,00 zł,
  2) zakres, stawkę i kwotę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego w łącznej kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 2. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 694 100,00 zł oraz wydatków w kwocie 700 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Określa się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90 000,00 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie 19 000,00 zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 8.

§ 8

Określa się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 285 000,00 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie 294 000,00 zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 9.

§ 9

 1. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 126 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Określa się dotacje niepublicznym szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym w kwocie 200 126,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 5 000.000,00 zł.
 2. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2 500 000,00 zł.
 3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 12

 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 6 969 433,00 zł.
 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 6 000 000,00 zł.

§ 13

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku 2010.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i termin zapłaty upływa w roku 2010.
 3. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 7 000 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, w szczegółowości wynikającej z planów finansowych tej jednostki, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.089 s.