E-INFORMATOR POWIATOWY

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.04.2009r. | Czytano: 1379 razy. |

Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim na sesji w dniu 20 kwietnia 2009r., podjęła uchwałę Nr XX/142/200 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim 13 głosami ,,za” i 5 głosami ,,przeciw”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu (od lewej): Mariusz Skoczylas - Wicestarosta, Jerzy Kułak - Starosta, Marek Blicharz - Skarbnik, Halina Szubartowicz - Sekretarz, oraz członkowie Zarządu: Stanisław Okoński, Piotr Powałka, Włodzimierz Szkurłat.

Foto: B. Sozoniuk
Posiedzenie Zarządu Powiatu (od lewej): Mariusz Skoczylas - Wicestarosta, Jerzy Kułak - Starosta, Marek Blicharz - Skarbnik, Halina Szubartowicz - Sekretarz, oraz członkowie Zarządu: Stanisław Okoński, Piotr Powałka, Włodzimierz Szkurłat.

Głosowanie poprzedziło rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok oraz wniosek sformułowany w uchwale Nr 1/2009 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 9.04.2009 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 r.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim pozytywnie oceniła wykonanie przez Zarząd Powiatu budżetu.

W uzasadnieniu do uchwały skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25.03.2008 r. czytamy, że „Złożone sprawozdania z wykonaniu budżetu za 2008 r. wskazują na prawidłową jego realizację. Prognozowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 36 314 992,04 zł, co stanowi 102,14% planu ustalonego przez Radę Powiatu, z czego dochody bieżące wykonano w 102,42%, a dochody majątkowe w 100,31%, wydatki zaś wykonano w kwocie 30 591 169,32 zł, tj. w 95.81% w stosunku do planu, z czego wydatki bieżące zrealizowano w 96,27%, a wydatki majątkowe w 82,10%.
Zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 5 723 822,72 zł. (...) zadłużenie Powiatu Radzyńskiego z tytułu zaciągniętych na koniec okresu sprawozdawczego kredytów i pożyczek w wysokości 8 140 883,20 zł, co stanowi 22,42% wykonanych dochodów, tym samym mieści się w 60%-owym dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia jst. Powiat spłacił w 98,21% przypadający na okres sprawozdawczy raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawach:

 • przystąpienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim do realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Działanie 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria IIIB – Bezpieczeństwo ekologiczne. Uchwała Nr XX/143/2009 – głosowanie 18 głosami "za" - jednogłośnie,
 • zmieniająca uchwałę Nr XXX/233/2005 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2015 – Uchwała Nr XX/144/2009, głosowanie jednogłośnie 18 głosami "za".
 • zmieniająca uchwałę Nr XXX/235/2005 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w Powiecie Radzyńskim w latach 2005-2015 Uchwała Nr XX/145/2009 głosowanie 18 głosami ,,za” - jednogłośnie;
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim przystępuje w 2009r. do aplikowania i realizacji projektu systemowego na lata 2009-2013 pt.: „PRZEŁAMAĆ NIEMOC” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu - VII, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu realizacji oraz prawidłowego rozliczenia projektu niezbędne było podjęcie ww. uchwał. W Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2015, stanowiącym integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radzyńskim wprowadza się zmiany w następujących punktach:
  1. Pkt. 3.2 Cel operacyjny II : – Sposób realizacji zadań – wprowadza się pkt. 13 -Promowanie form aktywnej integracji z grupy: aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
  1- Oczekiwane rezultaty – wprowadza się pkt 7 - Zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
  Pozostałe zmiany naniesione w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2015 dotyczą terminu realizacji zadania, który przypada na okres programowania 2007-2013 oraz źródła finansowania – środki finansowe Unii Europejskiej EFS – PO KL.
 • uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński. Uchwała Nr XX/146/2009 - głosowanie 17 głosami "za" i 1 głos "przeciw”;
 • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Uchwała Nr XX/147/2009 - głosowanie 17 głosami "za" 1 głos ,,wstrzymujący się”;
 • udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzyń Podlaski. Uchwała Nr XX/148/2009 - głosowanie 18 głosami "za" – jednogłośnie;
 • zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok. Uchwała Nr XX/149/2009 - jednogłośnie 18 głosami "za";
 • wspólnej realizacji projektu "Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność dróg krajowych i wojewódzkich: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 5.2 Lokalny Układ transportowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwała Nr XX/150/2009 - głosowanie - 18 "za" - jednogłośnie.

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2015 oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radzyńskim na lata 2005 –2015 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu oraz są do pobrania zakładce „druki i formularze” w części „Programy, strategie

 

« powrót  

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.049 s.