E-INFORMATOR POWIATOWY

„PRZEŁAMAĆ NIEMOC” (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  15.05.2009r. | Czytano: 1077 razy. |

PCPR w Radzyniu Podlaskim przystąpiło do realizacji projektu pt.: „PRZEŁAMAĆ NIEMOC” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

CEL PROJEKTU
Głównym problem społecznym, nie tylko w powiecie radzyńskim, ale w całej Polsce jest brak zatrudnienia. Analiza przeprowadzona dla potrzeb projektu wskazuje na problemy szczegółowe takie jak: niskie wykształcenie (podstawowe, zawodowe, zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, brak motywacji do zmian i aktywnego poszukiwania pracy, trudna sytuacja materialna, brak specjalistycznych umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji, brak doświadczenia zawodowego oraz umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy). W grupie tych osób sporą część stanowią osoby niepełnosprawne i to właśnie dla nich bezrobocie jest najbardziej destrukcyjne. Osoby te charakteryzują się niską samooceną i brakiem wiary we własne możliwości i to właśnie te czynniki powodują złą sytuację bytową oraz uzależnienie od pomocy społecznej. To właśnie te czynniki wskazują na konieczność objęcia w/w grupy osób kompleksowym wsparciem poprzez ich udział w projekcie systemowym.

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do zatrudnienia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe, do których zaliczyć można: zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej, podniesie kwalifikacji poprzez zdobycie nowego zawodu, wzrost samooceny, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Realizacja projektu posiada wartość dodaną, którą stanowi bardziej kompleksowa i skuteczna praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy są klientami PCPR oraz beneficjentami przedmiotowego projektu.

BENEFICJENCI:
Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie powiatu radzyńskiego. W 2009 roku wsparciem zostało objętych 25 osób – 12 kobiet i 13 mężczyzn.

DZIAŁANIA:
Dla uczestników projektu systemowego przewidziano działania z zakresu aktywnej integracji społecznej i zawodowej poprzez:

  1. Instrument aktywizacji edukacyjnej - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową – kurs rzemiosła artystycznego (mężczyźni) i florystyki (kobiety).
  2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - sfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w ramach którego odbędą się ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo oraz zajęcia rehabilitacyjne, zgodne z potrzebami osób niepełnosprawnych.
  3. Instrument aktywizacji społecznej - udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach, służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy oraz organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego oraz powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

 

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.051 s.