E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  29.06.2009r. | Czytano: 981 razy. |

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 lipca 2009 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad j.n.:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  - stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do wspólnej realizacji z Miastem Radzyń Podlaski projektu pn.. ,,Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”.
  2. przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Akademia Efektywnej Nauki – program zajęć wyrównawczych i rozwijających”.
  3. przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do programu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie priorytetu ,,Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem oraz zaciągania zobowiązań na realizację wydatków nie inwestycyjnych przekraczających granice ustalone przez Radę Powiatu w budżetach na lata 2009-2011.
  4. przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do programu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie priorytetu ,,Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem oraz zaciągania zobowiązań na realizację wydatków nie inwestycyjnych przekraczających granice ustalone przez Radę Powiatu w budżetach na lata 2009-2011.
  5. upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Miastem Radzyń Podlaski w sprawie przyjęcia przez Powiat Radzyński uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
  6. uchwalenia Statutu Powiatu Radzyńskiego.
  7. pozbawienia drogi publicznej Nr 1213 L (Malcanów) – gr. pow. Domaszewnica- Stanisławów- Kolonia Sobole (na odcinku od km 3+570- koniec nawierzchni bitumicznej do km 9+670 – skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1215 L w m. Sobole dł. 6.100 km położonej na terenie Powiatu Radzyńskiego kategorii drogi powiatowej.
  8. zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulan Majorat.
  9. przekazania Gminie Wohyń zadań własnych Powiatu Radzyńskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
  10. udziału Powiatu Radzyńskiego w realizowanym przez Miasto Radzyń Podlaski projekcie pn. "Przebudowa ul. Miedzyrzeckiej, ul. Jana Pawła II, ul. Lubelskiej i Pl. Wolności wraz z autobusowym punktem obsługi pasażerów, I etap – przebudowa ul. Lubelskiej w Radzyniu Podlaskim”.
  11. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komarówka Podlaska , mienia oraz nieruchomości stanowiącej zabudowaną budynkiem szkoły, działkę gruntu, oznaczoną numerem ewidencyjnym 134/2 o powierzchni 0,81 ha, położoną w Komarówce Podlaskiej.
  12. wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części pomieszczenia magazynu oddziału ortopedii mieszczącego się na VI piętrze budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wisznickiej 111.
  13. zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.