E-INFORMATOR POWIATOWY

Restrukturyzacja szpitala (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  24.11.2007r. | Czytano: 905 razy. |

Trwa proces restrukturyzacji finansowej szpitala, który zostanie zakończony z końcem bieżącego roku.
W toku tego procesu szpital uzyskał pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.546.454,33 zł.
Pieniądze te posłużyły głównie na spłatę należności pracowniczych wynikających z ustawy „203”. Dzięki temu pozostały do uregulowania jedynie należności za rok 2005 wraz z odsetkami.

Dyrektor Dariusz Hankiewicz podpisał umowę z BGK o zwiększenie kwoty pożyczki o 1.404.096,00 zł. Łącznie pożyczka restrukturyzacyjna zamyka się kwotą 4.950.550,33 zł. Ponieważ pieniądze uzyskane z BGK nie mogą bezpośrednio posłużyć na spłatę zobowiązań wobec pracowników, dyrekcja szpitala chce spłacić kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim, który właśnie posłużył na powyższy cel i został już wykorzystany w całości. Umożliwiłoby to zaciągnięcie kolejnego kredytu, dzięki któremu spłacono by całość należności z tytułu ustawy „203”, których łączna kwota wraz z odsetkami wynosi 2.107.569,78 zł. zł. Poprzedni kredyt, który był poręczony przez samorząd Powiatu opiewał na kwotę 1,2 mln zł. Nowy kredyt musi, więc być wyższy o ok. 400 tys. zł.

Jednocześnie szpital prowadził proces sądowy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o roszczenia z tytułu ustawy „203” w wysokości ok. 4,7 mln zł. Dyrektor zawarł ugodę z NFZ na mocy, której po zakończeniu procesu restrukturyzacji zostanie umorzona w całości kwota 3,5 mln zł pożyczki z BGK. Dyrektor szpitala prowadzi również negocjacje z NFZ, które mają na celu zobowiązanie NFZ do umorzenia całej kwoty, czyli 4,7 mln zł.

Zobowiązania wobec BGK to ponad 5 mln zł. W zamian za wypłatę zobowiązań z tytułu ustawy „203” z tej kwoty zostanie umorzone około 4,7 mln zł.

Zarząd zaakceptował projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla SPZOZ w Radzyniu Podlaskim na kwotę 1.763.000 zł. Rada Powiatu podjęła uchwałę w tej sprawie na sesji w dniu 31.X.2007 r.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.043 s.