E-INFORMATOR POWIATOWY

XXV Sesja Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  29.09.2009r. | Czytano: 1041 razy. |

XXV Sesja Rady PowiatuXXV Sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim poświęcona była przyjęciu informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku oraz wysłuchaniu informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Radzyńskim. Ponadto radni głosowali 9 projektów uchwał. Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Bartoś.

Radni Rady Powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu podczas XXII Sesji. Od prawej Jerzy Kułak - Starosta Radzyński, Marek Blicharz - Skarbnik Powiatu,  Mariusz Skoczylas - Wicestarosta, Stanisław Okoński i Włodzimierz Szkurłat.

Foto: P. Matysiak
Radni Rady Powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu podczas XXII Sesji. Od prawej Jerzy Kułak - Starosta Radzyński, Marek Blicharz - Skarbnik Powiatu, Mariusz Skoczylas - Wicestarosta, Stanisław Okoński i Włodzimierz Szkurłat.

Po dyskusji nad porządkiem obrad i jego przyjeciu, Radni, po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunowej w Lublinie, przyjęli informację z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku .

Sytuację na rynku pracy w Powiecie Radzyńskim w miesiącach I- VII 2009 r. przedstawiła Anna Ilczuk dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - dane stytystyczne dostępne są na stronie internetowej PUP.

Następnie Radni głosowali uchwały w sprawie:

  • uchylenia uchwały Nr XXII/162/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie pozbawienia drogi publicznej Nr 1213 L (Malcanów) - gr. pow. Domaszewnica-Stanisławów- Kolonia-Sobole (na odcinku od km 3+570- koniec nawierzchni bitumicznej do km 9+670- skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1215 L w m. Sobole dł. 6.100 km położonej na terenie Powiatu Radzyńskiego kategorii drogi powiatowej. - uchwała Nr XXV/179/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami „za”.
  • uchylenia uchwały Nr XXII/168/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie przekazania Gminie Borki zadań własnych Powiatu Radzyńskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.- uchwała Nr XXV/180/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami „za” 
  • uchylenia uchwały Nr XXII/164/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie przekazania Gminie Wohyń zadań własnych Powiatu Radzyńskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.- uchwała Nr XXV/181/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami „za” 
  • realizacji jako Partner wspólnie z Gminą Wohyń inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101879L Bezwola POM-Stara Wieś” dofinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.- uchwała Nr XXV/182/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami „za” 
  • realizacji wspólnie z Gminą Borki inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L, odcinek Osowno-Borki od km 0+000(12+789) do km 1+460 (14+249) o długości 1460,00m” dofinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. uchwała Nr XXV/183/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami "za” 
  • realizacji inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy mostu na rzece „Stanówka” w ciągu drogi powiatowej Nr 1218L w miejscowości Ulan Majorat” dofinansowanej z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej. uchwała Nr XXV/184/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami "za” 
  • zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. uchwała Nr XXV/185/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami "za” 
  • przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do projektu "Oznakowanie turystyczne województwa Lubelskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Działania 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki"  kategoria "Infrastruktura turystyki”. uchwała Nr XXV/186/2009 głosowanie jednogłośnie 18 głosami "za” 
  • przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego prywatyzacji SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim.- w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych „za” , 12 radnych „przeciw”.
Sesję zakończyły odpowiedzi Starosty na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski, w których radny Jacek Woźniak złożył rezygnację z funkcji przedstawiciela Rady Powiatu w Społecznej Radzie Szpitala.

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.082 s.