E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.11.2009r. | Czytano: 982 razy. |

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 listopada 2009 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  • stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu. 
 4. Funkcjonowanie oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za I półrocze 2009r.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2008.
  1. Przewodniczącego Rady Powiatu
  2. Starosty Radzyńskiego
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na okres trzech lat, kolejnej umowy najmu, powierzchni zlokalizowanej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wisznickiej 111.
  2. trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadginanzjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
  3. uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi powiatami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 
  4. uchwalenia Statutu Powiatu Radzyńskiego. 
  5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
  6. zmian w uchwale Nr III/23/2007 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim będących przedstawicielami Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. 
  7. zmian w uchwale Nr XXII/158/2009 z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do programu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie priorytetu ,,Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” oraz zaciągania zobowiązań na realizację wydatków inwestycyjnych przekraczających granice ustalone przez Radę Powiatu w budżetach na lata 2009-2011. 
  8. przystąpienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim do realizacji projektu pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III B – Bezpieczeństwo ekologiczne. 
  9. zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Wołosowicz

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.044 s.