Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

 • 14.09.2010, Wrocław - Siedziba oddziału GDDKiA ul. Powstańców Śląskich  186, 53-139 Wrocław, sala konferencyjna,: województwa: dolnośląskie, opolskie
  Kraków -
  Siedziba oddziału GDDKiA, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, sala konferencyjna - I piętro; województwa: śląskie, małopolskie
 • 15.09.2010, Poznań, Urząd Wojewódzki, Al. Niepodległości 16-18, Poznań, Sala Herbowa; województwa: wielkopolskie, lubuskie
  Sandomierz
  - Ratusz, ul. Rynek 1, Sandomierz, Sala Narad; województwa:świętokrzyskie, podkarpackie
 • 17.09.2010, Słupsk - Urząd Miasta, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; województwa: pomorskie, zachodniopomorskie
  Łódź -
  Urząd Miasta Łodzi,, ul. Piotrkowska 104,90-926 Łódź, Duża Sala Obrad Rady Miejskiej; województwa: łódzkie
 • 21.09.2010, Toruń - Urząd Wojewódzki -delegatura  w Toruniu, 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2; województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
  Biała Podlaska -
  Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41; województwa: podlaskie, lubelskie
 • 23.09.2010, Warszawa - Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, Warszawa; województwa: mazowieckie
od 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko

16:30 – początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), ogłoszenie powinno być wywieszone min. 21 dni.

Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:

Jacek Wojtowicz, Departament Środowiska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel. (0-22) 375-88-97,jwojtowicz@gddkia.gov.pl