E-INFORMATOR POWIATOWY

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  11.02.2011r. | Czytano: 1275 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2011 r. podjął uchwały w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Termin składania ofert upływa 04.03.2011 r. o godzinie 15:00.

Oferta powinna być złożona w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, bądź przesłana za potwierdzeniem odbioru na ww. adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) oferty do Starostwa Powiatowego.

Wzór oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Do oferty należy dołączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany). W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara podmiot,
  • aktualny statut oferenta poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji,
  • w przypadku oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz umowę partnerską.

W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

  1. potwierdzenie formułą "za zgodność z oryginałem”,
  2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
  3. podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, termin i warunki realizacji zadania, zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert, termin i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty określone swa w treści uchwał i załączników do nich.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 15/11 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (plik pdf)
  • Uchwała Nr 16/11 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki (plik pdf)

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.067 s.