E-INFORMATOR POWIATOWY

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla sportowców (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  15.04.2011r. | Czytano: 1001 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 14.04.2011 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników z terenu Powiatu Radzyńskiego osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie § 3 uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 138 poz. 2297 z dnia 01.12.2010 r.) ustala się co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników z terenu Powiatu Radzyńskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.
  2. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 15.04.2011 r. do 29.04.2011 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu radzyńskiego.
  4. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników z terenu Powiatu Radzyńskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plik .pdf) zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego www.powiatradzynski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres amichalak@pra.pl
  5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.05 s.