E-INFORMATOR POWIATOWY

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  28.01.2008r. | Czytano: 1170 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 22.01.2008 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki (uchwała Nr 5/2008) oraz kultury i dziedzictwa narodowego (uchwała Nr 6/2008).

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki wybranych w ramach konkursu Zarząd Powiatu Radzyńskiego przeznacza środki finansowe w wysokości 90 000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zobacz tekst uchwały - (plik.pdf)


Na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wybranych w ramach konkursu i finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego Zarząd Powiatu Radzyńskiego przeznacza środki finansowe w wysokości 32000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych).
Zobacz tekst uchwały - (plik.pdf)


  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty umieszczonej w zamkniętej kopercie odpowiednio z dopiskiem „KONKURS-KULTURA” lub „KONKURS-SPORT” w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, bądź przesłana za potwierdzeniem odbioru na ww. adres.
  2. Termin składania ofert upływa 30 dnia licząc od dnia następnego od ukazania się ogłoszenia w prasie (od 30.01.2008 r.). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) oferty do Starostwa Powiatowego.
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) – (druki te można pobrać także z naszej strony).
  4. Do oferty należy dołączyć:
    • aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
    • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
    • umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w realizacji zadania
O konkursie można także przeczytać w zakładce "Społeczność"

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.047 s.