E-INFORMATOR POWIATOWY

XXVII sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  20.04.2013r. | Czytano: 1160 razy. |

XXVII sesja Rady Powiatu w Radzyniu PodlaskimOdbyła się 18 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Pomiarowa 1.

Przebieg obrad:

 1. Otwarcie sesji (stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu nr XXVI/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku)
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  od 7 lutego 2013r. do  9 marca 2013 roku.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok”.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim  za 2012 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok dla Powiatu Radzyńskiego
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
        

Radni podjęli następujące uchwały w sprawach:

 1. przyjęcia rezygnacji Pana Jana Gila z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. - głosowanie 18 głosami "za",
 2. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim –    głosowanie 12 głosów "za”, 2 głosy,,przeciw” 1 głos ,,wstrzymujący się”,
 3. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński -  głosowanie 15 głosów ,,za” 2,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński. głosowanie 18 głosami ,,za”,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z dziećmi, zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim  i  w szkołach prowadzonych przez Powiat Radzyński. - głosowanie 17 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”,
 6. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.- głosowanie 17 głosami ,,za”, przy 1 ,,wstrzymującym się”,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  w powiecie radzyńskim – głosowanie 18 głosami ,,za”,
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. głosowanie 18 głosami ,,za”,
 9. zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2013 rok.  głosowanie 18 głosami ,,za”,
 10. wyboru Członka Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim głosowanie 10 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się”, i 3 głosach ,,przeciw”.

 

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.084 s.