E-INFORMATOR POWIATOWY

Nabór kandydatów do komisji konkursowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  26.06.2014r. | Czytano: 878 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 08.07.2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.
  3. Miejsce zgłaszania kandydatów: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim 21-300 Radzyń Podlaski Pl. I. Potockiego 1 Punkt Informacyjny (parter)
  4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu, proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim, który podejmuje ostateczną decyzję o ich podziale.
  5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
  6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , biorące udział w konkursie. 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.054 s.