E-INFORMATOR POWIATOWY

Konsultacja Strategii i Programu Rozwoju Powiatu Radzyńskiego (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  09.11.2015r. | Czytano: 752 razy. |

Decyzja Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 5 listopada 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015- 2030 oraz Programu Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2022.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138, poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015- 2030 oraz Programu Rozwoju  Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2022.

  Uchwała Nr …..
  Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
  z dnia ….. 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015- 2030 oraz Programu Rozwoju  Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2022

  Na   podstawie   art. 12 pkt 9ca i pkt 11 ustawy  z  dnia   5   czerwca   1998  r. o  samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2015r., poz.1445- tekst jednolity) oraz  art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co następuje:
  § 1
  1. Uchwala się przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim Strategię Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015 – 2030 określoną w załączniku nr 1 do uchwały.
  2. Uchwala się przedłożony przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim Program Rozwoju  Powiatu Radzyńskiego na lata 2015 – 2022 określony w załączniku nr 2 do uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 09.11.2015  r. do 22.11.2015 r.
 3. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu radzyńskiego.
 4. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015- 2030 (plik pdf - 3,3 MB)
  oraz Programu Rozwoju  Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2022 (plik pdf - 1,8 MB)
  zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego powiatradzynski.pl.
 5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres: spoleczny@pra.pl
 6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Projekty powyższych dokumentów są wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady Powiatu.

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.073 s.