E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.01.2016r. | Czytano: 876 razy. |

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego.
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  -  stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr XIV/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Starosty Radzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego za 2015 rok
 5. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2016 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami Zarządu Powiatu i uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
      a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
      b) w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
  3) odczytanie opinii Komisji Stałych
  4) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Stałych
  5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
  6) podjęcie uchwały
      a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
      b) w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
 6. Informacja  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy kontrolnej za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  b) w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Rady Powiatu Panią Ąnną Szymalą.
  c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok
  d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2016 rok
  e) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2016 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Marek Wołosowicz

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.