E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej (dział - Komunikaty/Ogłoszenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  29.01.2016r. | Czytano: 827 razy. |

Zaproszenie dotyczy organizacji pozarządowych. Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz mikrodotacji.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza:

 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz konkursu na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje  w ramach regrantingu.
 2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 8.02.2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie "Kandydat do komisji konkursowej”.
 3. Miejsce zgłaszania kandydatów:
  Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
  21-300 Radzyń Podlaski
  Pl. I. Potockiego 1
  Punkt Informacyjny (parter)
 4. Do zadań komisji konkursowej będzie należało zaopiniowanie złożonych ofert. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje  Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
 6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.061 s.