E-INFORMATOR POWIATOWY

Rozstrzygnięcia w sprawie obsadzenia stanowisk dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim (dział - Personalia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.10.2007r. | Czytano: 1272 razy. |

Zarząd Powiatu, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim i w uzgodnieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty, przedłużył Panu Tadeuszowi Pietrasowi stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim na pięć kolejnych lat szkolnych, tj. do 31 września 2012 r. (uchwała Nr 42/2007).
W stosunku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

nadzór pedagogiczny uważa, że należy ogłosić konkurs na dyrektora tej placówki, ponieważ dotychczasowy dyrektor miał przedłużone powierzenie stanowiska w latach 2002 – 2007.

Zarząd, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 39/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim oraz określenia regulaminu postępowania konkursowego.

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta kandydata na stanowisko dyrektora – Zdzisława Janusa. Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 17.07.2007 r. przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego zakwestionowali kompletność dokumentacji przedłożonej przez kandydata ze względu na brak formalnego poświadczenia odbycia przygotowania pedagogicznego. W związku z powyższym komisja uznała postępowanie za nierozstrzygnięte.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o podjęciu działań wyjaśniających w powyższej kwestii. W dniu 26.07.2007 r. zostało przesłane do Lubelskiego Kuratora Oświaty pismo informujące o podjęciu przez Zarząd Powiatu działań wyjaśniających oraz zawierające propozycję uznania postępowania konkursowego za zawieszone do czasu uzyskania opinii prawnej. W tym samym dniu powołany został zespół do przeprowadzenia analizy formalno-prawnej dokumentów świadczących o posiadaniu przez Pana Zdzisława Janusa przygotowania pedagogicznego. Lubelski Kurator Oświaty nie ustosunkował się do przedstawionych propozycji. W dniu 08.08.2007 r. w/w komisja przedstawiła protokół ze swych prac. Stwierdza w nim, iż Pan Zdzisław Janus na chwilę obecną posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, na którym jest zatrudniony. W dniu 10.08.2007 r. Starosta Radzyński odbył w obecności Pana Z. Janusa rozmowę z Panem Markiem Błaszczakiem Lubelskim Kuratorem Oświaty. W jej trakcie zapoznał Pana Kuratora z protokołem z posiedzenia w/w komisji. Starosta zaproponował, aby w świetle dokonanych ustaleń komisja konkursowa wznowiła swe prace i dokonała merytorycznej oceny kandydata na stanowisko dyrektora ZSP w Radzyniu Podlaskim. Kurator poprosił o stosowne pisemne wystąpienie w tej sprawie i poinformował, iż skieruje przekazany protokół do analizy przez własnych radców prawnych. Zgodnie z tą prośbą w dniu 13.08.2007 r. zostało przekazane do Kuratorium Oświaty w Lublinie pismo. Lubelski Kurator Oświaty w dniu 20 sierpnia 2007 r. udzielił odpowiedzi – postulat Zarządu dotyczący wznowienia prac komisji nie może być spełniony.
Wobec powyższego, Zarząd, przychylając się do opinii komisji powołanej do przeprowadzenia analizy formalno – prawnej dokumentów świadczących o posiadaniu przez Pana Zdzisława Janusa przygotowania pedagogicznego, jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 61/2007 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Również Zarząd postanowił zwrócić się do Ministra Edukacji Narodowej o przedstawienie stanowiska w sprawie kwalifikacji pedagogicznych Pana Zdzisława Janusa jako dyrektora szkoły.
Do czasu wyjaśnienia sytuacji i rozstrzygnięcia kolejnego postępowania konkursowego organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkole, w której nie ma takiego stanowiska nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy. Ponieważ oboje wicedyrektorzy odmówili przyjęcia obowiązków dyrektora szkoły, Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 62/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Zdzisławowi Janusowi – nauczycielowi tej szkoły na okres 6 miesięcy.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.051 s.