Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-01-06 13:28:27

W dniu 5 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim odbyła się prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 20015 LGD ,,Zapiecek” opracowanej przez firmę BDE Eurocompass.

Foto: J. Popek
Prezydium spotkania. Od lewej: członkowie Zarządu LGD „Zapiecek” - Zbigniew Smółko, Katarzyna Krupska-Grudzień i Eulalia Mikołajuk oraz Posłowie na Sejm RP - Tadeusz Sławecki i Jerzy Rębek oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Starosta Radzyński Jerzy Kułak.

Otwarcia spotkania i przywitania gości dokonała Pani Katarzyna Krupska –Grudzień Prezes Zarządu LGD Zapiecek.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie Jerzy Rębek i Tadeusz Sławecki, ks. kanonik Jan Czapski – dziekan dekanatu radzyńskiego, Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Jerzy Kułak - Starosta Radzyński, wójtowie gmin Powiatu Radzyńskiego, szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej i PUP oraz członkowie LGD ,,Zapiecek”.

Po prezentacji dokonanej przez przedstawicieli BDE Eurocompass odbyła się debata na temat LSR. Uczestnicy wyrażali uznanie w związku z udaną realizacją idei budowy partnerstwa sektorów społecznego, publicznego i gospodarczego w powiecie radzyńskim którą jest LGD ,,Zapiecek”. Wyrażali jednocześnie obawy dotyczące możliwości skorzystania ze środków finansowych szczególnie przez organizacje pozarządowe. Obawy te związane były ze zbyt restrykcyjnymi zdaniem uczestników uwarunkowaniami związanymi z otrzymaniem pomocy.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem świątecznym. Żeńska Grupa Kolędnicza z Zespołu Placówek Oświatowych z Woli Osowińskiej (instruktor Małgorzata Skrzeczkowska) zaprezentowała „Chodzenie z krakowskim weselem” - jedyną żeńską formę kolędowania.

Opracowany dokument ma umożliwić mieszkańcom obszaru działania LGD realizację projektów mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

LGD

Procedura składania wniosku o wybór LGD:

 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii”

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skierowane jest do ludności obszarów wiejskich.
W ramach tego działania beneficjenci będą mogli ubiegać się o finansowanie operacji z zakresu działań Osi 3 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań, pod warunkiem, że podmioty starające się o dofinansowanie mają miejsce zameldowania, albo siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania lokalnej grupy działania (LGD).

Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

  1. osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę na obszarze działania LGD;
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze działania LGD.

Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.
Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa na wniosek LGD.
LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej.
Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji. 

 

Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Pomoc w ramach tego działania skierowana jest do lokalnej grupy działania (LGD) w celu zapewnienia sprawności i efektywności pracy LGD oraz doskonalenia zawodowego osób zaangażowanych we wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (LSR). Zgodnie z ideą podejścia Leader, nadrzędnym celem ww. działania jest budowanie kapitału społecznego. Rezultat ten można osiągnąć poprzez zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich.
Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

Wysokość kosztów bieżących może stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w okresie realizacji LSR.

Opr. J. Popek

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=143
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:42. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1