Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Rośnie bezrobocie
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-03-06 20:37:23

Od listopada 2008 r. do lutego 2009 r. bezrobocie w powiecie radzyńskim wzrosło o 1,3 proc. Za miesiąc styczeń 2009 r. wyniosło 12,7 proc. (w listopadzie wyniosło 11,4 proc., a w grudniu 12,0 proc.).

Informacja o rynku pracy w powiecie radzyńskim (dane na koniec lutego 2009 r.).

I. Struktura bezrobotnych:

II. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem):

III. Pośrednictwo pracy:

1)Bezrobotny długotrwale – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

2)Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

3)Bezrobotny bez doświadczenia zawodowego – oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=159
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:20. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1