Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-02-11 13:51:58

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2011 r. podjął uchwały w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Termin składania ofert upływa 04.03.2011 r. o godzinie 15:00.

Oferta powinna być złożona w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, bądź przesłana za potwierdzeniem odbioru na ww. adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) oferty do Starostwa Powiatowego.

Wzór oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Do oferty należy dołączyć:

W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

  1. potwierdzenie formułą "za zgodność z oryginałem”,
  2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
  3. podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, termin i warunki realizacji zadania, zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert, termin i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty określone swa w treści uchwał i załączników do nich.

Do pobrania:

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=362
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 22:54. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1