Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-02-11 13:54:13

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 21.02.2011 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.

Do pobrania:

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=363
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:01. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1