Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-03-11 10:19:40

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na sesję Rady Powiatu w dniu 17 marca 2011 roku o godz. 13:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  -stwierdzenie quorum,
  -ustalenie porządku obrad,
  -przyjęcie protokołu
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty Radzyńskiego z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego” za rok 2010.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2010 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński.
 7. Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w powiecie.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2011 rok.
  2. w sprawie zatwierdzenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2011 roku.
  3. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do określenia terminu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu oraz określenia stawki za jeden kilometr przebiegu, według której dokonuje się radnym Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością Powiatu.
  4. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Radzyńskiego.
  5. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Radzyńskiego w roku 2012 środków finansowych na realizację projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-północny wschód”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2011 rok
  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=372
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:37. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1