Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Sesja Nr XIV Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-01-04 12:09:20

Odbyła się 29 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim ul. Pomiarowa 1.
Głównym punktem sesji było przyjęcie budżetu Powiatu na 2012 rok.

Sesji przewodniczył Pan Marek Wołosowicz. Porządek obrad był następującu:

 1. Otwarcie sesji: stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołów: Nr XI/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku, Nr XII/2011 z sesji nadzwyczajnej w dniu 30 listopada 2011 roku, Nr XIII/2011 z sesji nadzwyczajnej z dnia 12 grudnia 2011 roku.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie od 25 października 2011 do 30 listopada 2011r.
 4. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2012 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami Zarządu Powiatu i uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  3. odczytanie opinii komisji stałych,
  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – uchwała Nr XIV/69/2011w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” przy 3 głosach ,,wstrzymujących się”
  7. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwła Nr XIV/70/2011w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2011 rok -uchwała Nr XIV/71/2011 w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  2. wieloletniej prognozy finansowej uchwała Nr XIV/72/2011 w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=410
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 12:30. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1