Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-06-14 08:44:53

Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim, na sesji że w dniu 14 czerwca 2012 udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.

W punkcie 5 porządku obrad radni rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za 2011 rok. Następnie głosowali uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  z wykonania budżetu powiatu  za 2011 rok. Uchwałę przyjęto 15 głosami "za” przy 2 głosach "wstrzymujących się”
Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok. Uchwałę przyjęto 12 głosami "za”, przy 3 glosach "wstrzymujących się” i 2 glosach "przeciw”.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: 

  1. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radzyńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim za I półrocze roku budżetowego - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”, 
  2. zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2012 rok - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”, 
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”, 
  4. nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzyniu Podlaskim - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”.  

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=434
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1