Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Ogłoszenie Zarządu Powiatu - nabór kandydatów do komisji konkursowej
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-12-19 14:56:59

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania: sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 03.01.2013 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie "Kandydat do komisji konkursowej”, do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim Pl. I. Potockiego 1 - Punkt Informacyjny (parter).

Cztaj pełną treść ogłoszenia (plik pdf).

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=461
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:17. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1