Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-06-21 10:36:49

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji -  stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu nr XXVII/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku 
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  od 11 kwietnia do 15 maja 2013 r. 
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji w powiecie radzyńskim za 2012 rok. 
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. 
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok – uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami "za”. 
  b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim z  tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. Uchwałę przyjęto 14 głosami "za”  2 głosami "wstrzymującymi się” i 2 głosami 2 "przeciw”
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przekazania Gminie Komarówka Podlaska uprawnień z zakresu zadań własnych Powiatu Radzyńskiego do założenia i prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  b) w sprawie  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Woli Osowińskiej  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej- uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  c) w sprawie  likwidacji Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli Osowińskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”. 
  d) w sprawie  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Radzyniu Podlaskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim- uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  e) w sprawie  likwidacji Technikum Uzupełniającego w Radzyniu Podlaskim wchodzącego w  skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim - uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  g) w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim - uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2013 rok – uchwałę przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”. 
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=495
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:06. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1