Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Nabór kandydatów do komisji konkursowej
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-01-17 09:59:13

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 17 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza:

 1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz konkursu na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje  w ramach regrantingu.
 2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 27.01.2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie "Kandydat do komisji konkursowej”.
 3. Miejsce zgłaszania kandydatów:
  Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
  21-300 Radzyń Podlaski
  Pl. I. Potockiego 1
  Punkt Informacyjny (parter)
 4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała  opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu,  oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim, który podejmuje ostateczną decyzję o  podziale środków finansowych.
 5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
 6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , biorące udział w konkursie.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=679
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:44. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1