Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu - 22 czerwca 2017 r.
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-06-14 11:01:49

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego.
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  - stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr XXIX /2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
  b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/115/2017 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Radzyńskim do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.
  b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2017 rok c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=699
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 21:19. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1