BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

18 styczeń 2018

Komisja Bezpieczeństwa

Kategoria: Powiat Radzyński

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego

 

Zasady funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Starosta na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2015r. poz. 1445, z późn.zm.) zobowiązany jest do utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 

Do zadań komisji należy:

 

 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
 7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

W skład komisji wchodzi:

 1. starosta jako przewodniczący komisji,
 2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
 3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
 4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego Policji.

 

W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa powyżej, uczestniczą w pracach komisji z głosem doradczym. 
Kadencja komisji trwa 3 lata. 
Odwołanie członka komisji przed upływem kadencji przez organ, który go powołał lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się na piśmie. 
Członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka komisji przed upływem kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego członka komisji na okres pozostały do upływu kadencji poprzedniego członka. Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym(art. 38b ust.3).
Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia starostwo (art 38c ust. 2).

 

  • Zarządzenie Nr 8/17 Starosty Radzyńskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego(plik.pdf) 

 

 • Uchwała Nr 98/16 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 12 października 2016 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego.(plik.pdf)

 

 • Sprawozdanie Starosty Radzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego za 2015 r.(plik.pdf)

 

 • Sprawozdanie Starosty Radzyńskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego za 2016 rok(plik.pdf)

 

 PROGRAM

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

 

• Uchwała Rady Powiatu XXII/92/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na tata 2016-2020.(plik.pdf)

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata

2016-2020, Załącznik do Uchwały Nr XXII/92/2016 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 października 2016 r.(plik.pdf)

• Pismo Starosty Radzyńskiego w sprawie realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2020.(plik.pdf)

 

 


Najczęściej czytane

ASF - obszar zapowietrzony!

18 Sty 2018 Ogłoszenia/Komunikaty

Ognisko ASF w Derewicznej

15 Sty 2018 Ogłoszenia/Komunikaty

Jak poprawnie przygotować ofertę - …

15 Sty 2018 Wiadomości ze Starostwa

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu