Kategoria: Powiat Radzyński

22 stycznia 2021 roku weszła w życie Uchwała nr XXVIII/148/2020 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów oraz innych osób z terenu Powiatu Radzyńskiego wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Ustanowiła ona Nagrody Sportowe Starosty Radzyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób z terenu Powiatu Radzyńskiego wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.


REGULAMIN
przyznawania Nagród Sportowych Starosty Radzyńskiego

§ 1.

 1. Dyscyplinami sportowymi mającymi szczególne znaczenie dla Powiatu Radzyńskiego są dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie oraz dyscypliny uznawane danego roku przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w ramach „Systemu Sportu Młodzieżowego”:
 • pływanie
 • taekwon-do,
 • judo,
 • karate,
 • biegi,
 • lekkoatletyka,
 • szachy,
 • tenis stołowy,
 • gimnastyka,
 • strzelectwo sportowe,
 • łucznictwo,
 • piłka nożna,
 • piłka plażowa,
 • piłka ręczna,
 • piłka siatkowa,
 • koszykówka,
 1. Nagrody Sportowe Starosty Radzyńskiego, zwane dalej Nagrodami, przyznawane są:
  • zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego, przez co rozumie się udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, udział w finałach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski lub zawodów im równoważnych w sportach mających szczególne znaczenie dla Powiatu Radzyńskiego wskazanych w ust.1;
  • trenerom - za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1);
  • innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej polegającej na: wybitnych osiągnięciach sportowych, pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, propagowaniu kultury fizycznej, organizacji zawodów sportowych.
 2. Nagrody przyznawane są osobom, o których mowa w ust. 2, mieszkającym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz reprezentującym czy pracującym na rzecz klubów sportowych lub innych podmiotów statutowo związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej działających w Powiecie Radzyńskim.
 3. Okresem branym pod uwagę przy przyznawaniu Nagród jest poprzedni rok kalendarzowy w stosunku do roku, w którym przyznaje się Nagrody.

§ 2.

 1. Nagrody mają charakter finansowy.
 2. Maksymalna wysokość Nagrody wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 3. O wysokości Nagrody decyduje Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 4. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz w danym roku.

§ 3.

 1. Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim przyznaje Nagrody na wniosek uprawnionych podmiotów działających w kulturze fizycznej - klubów sportowych, związków i stowarzyszeń sportowych lub stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie sportu, dyrektorów szkół, do których uczęszcza zawodnik.
 2. Wniosek o Nagrodę zawiera:
 3. nazwę i dane adresowe wnioskodawcy;
 4. imię i nazwisko kandydata do Nagrody;
 5. miejsce zamieszkania kandydata do Nagrody;
 6. informacje o reprezentowanym przez kandydata do Nagrody klubie sportowym, szkole lub innym podmiocie;
 7. uzasadnienie wniosku o Nagrodę;
 8. dane osoby do kontaktów ze strony wnioskodawcy;
 9. zgodę kandydata na ubieganie się o Nagrodę oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie procedury rozpatrywania wniosku i w celach promocyjnych w przypadku przyznania Nagrody.
 10. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 11. Do wniosku załącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego w przypadku gdy typowanym do nagrody jest zawodnik lub trener.
 12. Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski do dnia 31 marca roku, w którym nagroda ma być przyznana. Decyduje data wpływu do urzędu.
 13. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.
 14. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
 • złożenia po terminie,
 • wycofania przez wnioskodawcę,
 • wystąpienia braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w ust. 6.
 1. Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim pozbawia nagrody w przypadku stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie nagrody podano nieprawdziwe dane o osiągniętych wynikach sportowych uzasadniających przyznanie nagrody.

§ 4.

Wyłonienie laureatów nagród następuje najpóźniej do 31 maja danego roku.

§ 5.

W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym nie zgłoszono do nagród kandydatów spełniających wymogi określone w § 1 Regulaminu, nagrody nie będą przyznane.

§ 6.

Wręczenie Nagród ma charakter uroczysty.


↓ Wniosek

↓ Uchwała


Najczęściej czytane

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu