Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

 Zadania wydziału:

 1. Opracowywanie projektu budżetu Powiatu, nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych, jednostek powiatowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
 2. Wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków, sporządzanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Zarządowi i Radzie.
 3. Prowadzenie księgowości budżetu Powiatu, funduszy celowych oraz innych funduszy Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Prowadzenie obsługi kasowej Powiatu oraz prowadzenie ewidencji składników mienia powiatowego (środki trwałe, materiały, inne składniki majątkowe) oraz dokonywanie zmian i uzgodnień w tym zakresie.
 5. Prowadzenie dokumentacji płacowej, sporządzanie listy płac, naliczeń świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zobowiązań podatkowych, prowadzenie pełnej dokumentacji ZUS, współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej jednostkowej i zbiorczej obejmującej gospodarkę finansową jednostek i zakładów budżetowych oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie, Zarządowi i Staroście.
 7. Księgowanie i windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa, oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
 8. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie i Zarządowi.
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 10. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 11. Gospodarowanie mieniem Powiatu.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „FN”.