Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokoje: nr 3, 7 - parter oraz nr 18, 16, 17, 19, 20, 21, 22 - II piętro;
 • Kierownik - Małgorzata Osipacz
 • Telefon: (83) 352 73 04
 • Fax: (83) 352 74 02
 • PODGiK: (83) 352 73 07
 • Wydawanie wpisów/wyrysów: (83) 352 74 05
 • Gospodarka nieruchomościami: (83) 352 74 26
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych: (83) 352 74 10
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do zadań Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy prowadzenie spraw:

 1. Wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi:
  1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
 • ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnienie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
 2. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych),
 3. pozyskiwanie, gromadzenie danych zasobu, kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych, przechowywanie zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 4. przetwarzanie i weryfikowanie opracowań geodezyjnych wpływających do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. przekazywanie kopii zasobu oraz danych zasobu pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu,
 6. uzgadnianie granic jednostek podziału administracyjnego,
 • prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym między innymi:
 1. utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 2. utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych – aktualizacja z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań scaleniowych w sprawach wymagających wyjaśnień,
 3. archiwizacja i wyłączanie danych zasobu oraz danych ewidencyjnych,
 4. udostępnianie danych ewidencyjnych w formie: komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, wypisów z rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych baz danych, informacji przekazywanych ustnie i wizualnie,
 5. okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
 6. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (gruntów, budynków i lokali) oraz przekazywania kopii baz danych,
 7. modernizacje ewidencji gruntów i budynków,
 8. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zawiadomienie stron o wyłożeniu projektu z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem zapoznania się oraz wydawania decyzji w sprawach uzupełniających klasyfikację gruntów),
 • koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu poprzez przeprowadzanie narad koordynacyjnych,
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji dla udostępnianych kopii materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:
 • wszczęcie postępowania scaleniowego i wymiennego,
 • przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego,
 • składanie do właściwych sądów wniosków o wpis wzmianki o wszczęciu postępowania,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scaleń,
 • zatwierdzanie decyzjami projektów scalenia lub wymiany gruntów,
 • zgłaszanie zmian wynikających z przeprowadzonego postępowania scaleniowego lub wymiennego w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów,
 • zagospodarowanie poscaleniowe umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów, korekcie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.
 1. Wynikających z ustawy o lasach w związku z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – w sprawach dotyczących przeklasyfikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym wydawania zaświadczeń w sprawach:
 • dotyczących poświadczenia faktu oraz potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych, rentowych i zakładu pracy,
 • potwierdzenia stanu faktycznego i prawnego wynikającego z prowadzenia rejestru publicznego, jakimi są ewidencja gruntów i budynków oraz geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw:

 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Powiatu – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości,
 • wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
 • podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu.
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności:
 • wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • wykonywanie czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych, ich aktualizacją, ustanawianiem innego terminu wnoszenia tych opłat, udzielaniem bonifikat oraz rozłożeniem na raty,
 • prowadzenie rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy na cele publiczne oraz wykonywanie działań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, a także ustalanie i wypłacanie odszkodowań,
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • prowadzenie działań dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa.
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności w zakresie:
 • wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 • zapobiegania degradacji gruntów rolnych,
 • rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów,
 • kontroli realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości.
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustaw i innych aktów prawnych:
 • kodeksu cywilnego – w sprawach gruntowych i nieruchomości,
 • ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy o własności lokali – w sprawach gospodarowania lokalami,
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – w sprawach gospodarowania lokalami,
 • ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – w sprawach nabywania przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z KRS podmiocie lub po podmiocie uznanym za wykreślony z rejestru oraz w zakresie reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących tego mienia i zobowiązań tych podmiotów a także innych w innych sprawach dotyczących gospodarowania nabytym mieniem,
 • ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości – w zakresie prowadzenia, sporządzania i przekazywania wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania KZN oraz przekazywania nieruchomości objętych tymi wykazami do Zasobu Nieruchomości prowadzonego przez KZN,
 • ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – w zakresie przyznawania własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu.

 

      Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GN”.


Najczęściej czytane

Majowie bez końca świata

Majowie bez końca świata

16 Kwi 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu