Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 

Do zadań Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy prowadzenie spraw:

 1. Wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnienie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
 2. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych),
 3. pozyskiwanie, gromadzenie danych zasobu, kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych, przechowywanie zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 4. przetwarzanie i weryfikowanie opracowań geodezyjnych wpływających do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. przekazywanie kopii zasobu oraz danych zasobu pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu,
 6. uzgadnianie granic jednostek podziału administracyjnego,
 1. utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 2. utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych – aktualizacja z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań scaleniowych w sprawach wymagających wyjaśnień,
 3. archiwizacja i wyłączanie danych zasobu oraz danych ewidencyjnych,
 4. udostępnianie danych ewidencyjnych w formie: komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, wypisów z rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych baz danych, informacji przekazywanych ustnie i wizualnie,
 5. okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
 6. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (gruntów, budynków i lokali) oraz przekazywania kopii baz danych,
 7. modernizacje ewidencji gruntów i budynków,
 8. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zawiadomienie stron o wyłożeniu projektu z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem zapoznania się oraz wydawania decyzji w sprawach uzupełniających klasyfikację gruntów),
 1. Wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:
 1. Wynikających z ustawy o lasach w związku z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – w sprawach dotyczących przeklasyfikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym wydawania zaświadczeń w sprawach:

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw:

 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Powiatu – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, w szczególności:
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności:
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności w zakresie:
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustaw i innych aktów prawnych:

 

      Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GN”.