Kategoria: Powiat Radzyński

 Dane dresowe:

 • Kierownik – Dariusz Bilski (p. nr 4, tel. (83) 352 74 09)
 • Adres ul. Gwardii 4,
 • Pokoje nr 1, 2, 3, 4;
 • Telefon: (83) 352 74 08 - rejestracja pojazdów 
 • Telefon: (83) 352 74 14 - prawa jazdy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Komunikacji i Dróg Publicznych zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o transporcie drogowym, prawo przewozowe, ustawy o transporcie kolejowym, informacji podatkowych, ochrony danych osobowych, Prawa przedsiębiorców, opłat ewidencyjnych.

  Zakres prowadzonych spraw przez Wydział Komunikacji i Dróg Publicznych:

1) W zakresie ustawy prawo o ruchu drogowym:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów w systemie teleinformatycznym: wydawanie decyzji o zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu i ich wtórników, przyjmowanie i realizacja wniosków o rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną.
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową, warunkową rejestracją pojazdów w systemie teleinformatycznym: wydawanie decyzji o czasowej rejestracji, pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz nalepek na tablice tymczasowe.
 3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji.
 4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
 5. Dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu pojazdu oraz zmian danych w pojeździe.
 6. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych.
 7. Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdu.
 8. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 9. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu.
 10. Przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).
 11. Zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, zwrot dokumentu zatrzymanego elektronicznie.
 12. Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach i posiadanych uprawnieniach na wniosek właściciela.
 13. Nakładanie kar za nieprzerejestrowanie pojazdu.
 14. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 15. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową i cofnięciem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 16. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 17. Dokonywanie wpisu lub wykreślenia z rejestru działalności regulowanej.
 18. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
 19. Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.
 20. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 21. Wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
 22. Wybór jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi.
 23. Wybór jednostek uprawnionych do prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z drogi oraz ich kontrola.
 24. Przygotowywanie dokumentacji do właściwego Sądu Rejonowego o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu po otrzymaniu zawiadomienia podmiotu usuwającego pojazd.
 25. Prowadzenie ewidencji ilościowej pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu, wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania.
 26. Potwierdzanie danych pojazdu w SIS i opłat akcyzy w Urzędzie Celnym.
 27. Udostępnianie danych organom uprawnionym.
 28. Korespondencja z jednostkami: Policji, Prokuratury, Sądów, Komorników, Urzędów Celnych i Skarbowych.
 29. Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
 30. Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami po negatywnym egzaminie kontrolnym.
 31. Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami osobom, które w ciągu roku od uzyskania uprawnień przekroczyły liczbę 20 punktów karnych.
 32. Zatrzymywanie prawa jazdy na wniosek policji.
  • W zakresie ustawy prawo o ruchu drogowym - zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
 33. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
 34. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
 35. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów. W trakcie zatwierdzania organizacji ruchu określenie terminu, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu.
 36. Przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji.
 37. Przechowywanie projektów ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
 38. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.
 39. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu w tym, m.in.:
  • przeprowadzanie, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu, kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu,
  • przeprowadzanie, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na podległych drogach.
 40. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

3) W zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 1. Wyrejestrowywanie pojazdów poddanych recyklingowi.
 2. Przyjmowanie zaświadczeń o demontażu pojazdu przesłanych przez przedsiębiorcę prowadzącego stacje demontażu pojazdów, wyrejestrowanie pojazdu z urzędu.

4) W zakresie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych:

 1. Kontrola spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 2. Zawiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku nie okazania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu mechanicznego.

5) W zakresie ustawy o kierujących pojazdami:

 1. Wydawanie i wymiana oraz wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne przyjmowanie i realizowanie wniosków o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami drogą elektroniczną.
 2. Wydawanie praw jazdy z wpisem kwalifikacji zawodowej.
 3. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 4. Generowanie profilu kandydata na kierowcę ( PKK) i udostępnienie osobie, której dotyczy oraz ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania.
 5. Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.
 6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej - przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 7. Dokonywanie wpisu lub wykreślenia z rejestru działalności regulowanej.
 8. Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.
 9. Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.
 10. Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie tj. jednostka wojskowa, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkoła.
 11. Wydawanie przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań, wydawanie decyzji o cofnięciu tego poświadczenia w sytuacji, kiedy ośrodek przestał spełniać wymagania określone w ustawie.
 12. Prowadzenie ewidencji instruktorów, pobieranie opłaty za dokonanie wpisu oraz wpisywanie i skreślanie z ewidencji.
 13. Wydawanie legitymacji instruktora, przedłużanie ważności legitymacji.
 14. Przyjmowanie od instruktorów informacji oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.
 15. Prowadzenie ewidencji wykładowców, pobieranie opłaty za dokonanie wpisu oraz wpisywanie i wykreślanie z ewidencji.
 16. Przyjmowanie od wykładowców informacji oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.
 17. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców z wymaganiami określonymi w ustawie.
 18. Kontrolowanie ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 19. Kontrolowanie ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania organu.
 20. Sporządzanie analizy statystycznej dotyczącej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przez Starostę.
 21. Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz skreślanie z rejestru w sytuacjach określonych w ustawie o kierujących pojazdami.
 22. Kierowanie na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kurs reedukacyjny.
 23. Składanie sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami.
 24. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacji:
  • stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • utraty kwalifikacji na podstawie negatywnego wyniku egzaminu,
  • niepoddania się na egzaminowi kontrolnemu;
  • wykonania orzeczonej przez sąd kary zakazu prowadzenia pojazdów.
 25. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy do kierowania pojazdami w sytuacji:
 • upływu ważności prawa jazdy
 • nieprzedstawienie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości,
 • przekroczenia nadmiernej liczby osób.
 1. Zwrot dokumentu prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.
 2. Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem po ustaniu przyczyny cofnięcia.
 3. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, przedłużanie ważności zezwolenia osobom, które spełniają wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami.

6) W zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Zatrzymywanie i zwrot praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

7) W zakresie ustawy o transporcie drogowym:

 1. Zmiana, wydawanie wtórnika licencji, wydawanie wypisów, cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym.
 2. Udzielanie, zmiana, wydawanie wypisów, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 3. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 4. Udzielanie, zmiana, wydawanie wypisów, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 5. Udzielanie, zmiana, wydawanie wypisów, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
 6. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwoleń w zakresie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
 7. Opiniowanie i uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych przy przewozach wykonywanych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu.
 8. Sporządzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.
 9. Wydawanie zaświadczeń, potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę niezarobkowego prowadzenia przewozów drogowych osób i rzeczy oraz wypisów z zaświadczeń i stwierdzanie ich nieważności.
 10. Prowadzenie rejestrów licencji, zezwoleń i zaświadczeń.
 11. Sporządzanie okresowych sprawozdań z liczby udzielonych licencji, zezwoleń
  i zaświadczeń, prowadzenie okresowych kontroli przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą wydania licencji, zezwoleń lub zaświadczeń oraz sprawozdań z realizacji zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie drogowym.
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy, zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami na terenie powiatu.
 13. Kontrola podmiotów wykonujących transport drogowy.
 14. Udostępnianie danych organom uprawnionym.
 15. Nakładanie kar pieniężnych oraz grzywien na przedsiębiorcę, za naruszenia określone
  w ustawie o transporcie drogowym.
 16. Wydawanie decyzji o utracie lub nienaruszeniu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę, zarządzającego transportem lub osobę fizyczną.
 17. Wydawanie decyzji o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi oraz przywracanie zdolności do kierowania operacjami transportowymi.
 18. Badanie dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.
 19. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań posiadania sytuacji finansowej.

8) W zakresie ustawy prawo przewozowe:

 1. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponadgminnych przebiegających wyłącznie na obszarze powiatu.
 2. Uzgadnianie rozkładów jazdy w przypadkach, gdy dana linia komunikacyjna przebiega poza ich obszarem.
 3. Ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej.
 4. Wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika.
 5. Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej.
 6. Określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu.
 7. Współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

9) W zakresie ustawy o transporcie kolejowym:

 1. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części.
 2. Opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.

10) W zakresie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawach informacji podatkowych:

Przygotowywanie okresowych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach dla urzędów gmin na obszarze Powiatu, Urzędów Skarbowych.

11) W zakresie ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych.
 2. Występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do innych organów, sądów.

13) W zakresie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej:

Przesyłanie do MSW raz w miesiącu sprawozdania dotyczącego rozliczenia pobranych opłat ewidencyjnych.

Sprawy załatwiane są w pokojach:

 • Rejestracja pojazdów - pokój nr 1 i 2, tel. 0-83 352-74-08,
 • Wydawaniem praw jazdy, ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów - pokój nr 3, tel. 0-83 352-74-14,
 • Sprawy związane z transportem oraz zarządzaniem ruchem na drogach - pokój nr 4, tel. 0-83 352-74-09.
 • Bieżące informacje na temat wydania prawa jazdy można uzyskać na stronie internetowej www.info-car.pl, zaś informacje o stanie sprawy z zakresu rejestracji pojazdu na stronie www.info-car.pl
 • Kasa znajduje się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim przy Placu Potockiego 1 i jest czynna codziennie w godzinach 7.45 –15.00 Każda osoba zgłaszająca się do wydziału powinna zabrać ze sobą dowód osobisty.
 • Sprawy w wydziale należy załatwiać osobiście.
 • W przypadku gdy osobiste stawiennictwo nie jest możliwe, należy ustanowić pełnomocnictwo.

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu