Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój 11 i 12, I piętro
 • Kierownik - Jarosław Gomoła
 • Telefon: (83) 352 85 66
 • Telefon: (83) 352 73 55
 • Telefon: (83) 352 85 66
 • Fax: (83) 352 74 02 
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;
 2. opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
 3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 4. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 5. prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 6. prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzonych innym jednostkom;
 7. opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;
 8. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów;
 9. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
 10. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);
 11. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 12. informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu;
 13. przekazywanie materiałów do opublikowania w dzienniku urzędowym;
 14. obsługa posiedzeń Zarządu;
 15. prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;
 16. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz;
 17. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą;
 18. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;
 19. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 20. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 21. planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;
 22. administrowanie budynkami Starostwa;
 23. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 24. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 25. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;
 26. gospodarowanie drukami i formularzami;
 27. gospodarowanie taborem samochodowym;
 28. wdrażanie usprawnień technicznych w pracy Starostwa oraz koordynowanie zadań wynikających z przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
 29. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
 30. prowadzenie biblioteki;
 31. wykonywanie zadań archiwum Starostwa;
 32. zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
 33. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 34. obsługa informatyczna Starostwa;
 35. wykonywanie zadań związanych z wyborami;
 36. wykonywanie zadań Biura Rady, w tym:

a) organizowanie posiedzeń Rady i Komisji, gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji;

b) protokołowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji;

c) prowadzenie rejestru:

 • uchwał Rady,
 • wniosków i opinii Komisji,
 • interpelacji i wniosków Radnych,

d) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

e) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”.


Najczęściej czytane

Majowie bez końca świata

Majowie bez końca świata

16 Kwi 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu