Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Kierownik - Jarosław Gomoła
 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój 11, I piętro
 • Telefon: (83) 352 73 55
 • Fax: (83) 352 74 02 
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;
 2. opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
 3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 4. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 5. prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 6. prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzonych innym jednostkom;
 7. opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;
 8. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów;
 9. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
 10. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);
 11. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 12. informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu;
 13. przekazywanie materiałów do opublikowania w dzienniku urzędowym;
 14. obsługa posiedzeń Zarządu;
 15. prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;
 16. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz;
 17. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą;
 18. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;
 19. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 20. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 21. planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;
 22. administrowanie budynkami Starostwa;
 23. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 24. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 25. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;
 26. gospodarowanie drukami i formularzami;
 27. gospodarowanie taborem samochodowym;
 28. wdrażanie usprawnień technicznych w pracy Starostwa oraz koordynowanie zadań wynikających z przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
 29. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
 30. prowadzenie biblioteki;
 31. wykonywanie zadań archiwum Starostwa;
 32. zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
 33. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 34. obsługa informatyczna Starostwa;
 35. wykonywanie zadań związanych z wyborami;
 36. wykonywanie zadań Biura Rady, w tym:

a) organizowanie posiedzeń Rady i Komisji, gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji;

b) protokołowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji;

c) prowadzenie rejestru:

 • uchwał Rady,
 • wniosków i opinii Komisji,
 • interpelacji i wniosków Radnych,

d) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

e) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”.


Najczęściej czytane

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu