Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

  • Kierownik - Jarosław Gomoła
  • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
  • Pokój 11, I piętro
  • Telefon: (83) 352 73 55
  • Fax: (83) 352 74 02 
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

  1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;
  2. opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
  3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
  4. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  5. prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
  6. prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzonych innym jednostkom;
  7. opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;
  8. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów;
  9. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
  10. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);
  11. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
  12. informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu;
  13. przekazywanie materiałów do opublikowania w dzienniku urzędowym;
  14. obsługa posiedzeń Zarządu;
  15. prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;
  16. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz;
  17. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą;
  18. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;
  19. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
  20. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
  21. planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;
  22. administrowanie budynkami Starostwa;
  23. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy;
  24. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
  25. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;
  26. gospodarowanie drukami i formularzami;
  27. gospodarowanie taborem samochodowym;
  28. wdrażanie usprawnień technicznych w pracy Starostwa oraz koordynowanie zadań wynikających z przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
  29. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
  30. prowadzenie biblioteki;
  31. wykonywanie zadań archiwum Starostwa;
  32. zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
  33. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
  34. obsługa informatyczna Starostwa;
  35. wykonywanie zadań związanych z wyborami;
  36. wykonywanie zadań Biura Rady, w tym:

a) organizowanie posiedzeń Rady i Komisji, gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji;

b) protokołowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji;

c) prowadzenie rejestru:

  • uchwał Rady,
  • wniosków i opinii Komisji,
  • interpelacji i wniosków Radnych,

d) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

e) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”.


Najczęściej czytane

Komunikat w sprawie Warunkowej Przydatności Wody Do Spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borki.

Komunikat w sprawie Warunkowej Przy…

06 Cze 2023 Ogłoszenia/Komunikaty

Sukces finansowy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim: 2,879 mln zł na plus!

Sukces finansowy SP ZOZ w Radzyniu …

06 Cze 2023 Wiadomości ze Starostwa

Biała Niedziela 2023 w Powiecie Radzyńskim

Biała Niedziela 2023 w Powiecie Rad…

06 Cze 2023 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu