Kategoria: Powiat Radzyński

 Dane adresowe:

 • Adres: ul. Gwardii 4,
 • Pokój nr: 8, I piętro
 • Kierownik - Jarosław Błażewicz
 • Telefon: (83) 352 74 12
 • Telefon: (83) 352 88 96 
 • Fax: (83) 352 77 85
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • E-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej, bezpieczeństwa, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obronności, kancelarii niejawnej.

 Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy:

 • Obywatelskich:
 1. Organizowanie kwalifikacji wojskowej.
 2. Rozliczenie finansowe i sprawozdawczość z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy, prowadzenie ewidencji oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
 4. Ewidencja i sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie.
 5. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
 6. Rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 7. Rejestracja i prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 8. Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy
 9. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przed ich pochowaniem, do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.
 10. Powoływanie lekarza do stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu osób, w stosunku do których zgon i jego przyczyny nie mogą być ustalone przez lekarza leczącego w ostatniej chorobie.
 11. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne.
 12. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie środków finansowych dla repatriantów.
 • Obrony cywilnej:
  1. Kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu.
  2. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
  3. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.
  4. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
  5. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
  6. Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
  7. Nadzór nad przygotowywaniem i organizowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.
  8. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej podległych samorządowi powiatowemu w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją w/w zadań w jednostkach administracji samorządowej szczebla gminnego.
  9. Prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu obrony cywilnej.
  10. Utrzymywanie systemu łączności radiowej na terenie powiatu.
  11. Nadzorowanie i kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych.
  12. Realizacja zadań w zakresie wykrywania skażeń.
  13. Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
  14. Realizacja zadań w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej.
 • Bezpieczeństwa:
 1. Realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 2. Opiniowanie, uzgadnianie planów i programów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - służb, inspekcji, straży oraz podległych jednostek organizacyjnych.
 3. Określanie zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu, koordynacja jego funkcjonowania, kontrolowanie wykonania zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska przygotowanie do kierowania systemem.
 4. Przygotowanie i realizacja zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 5. Ustalenie i koordynacja działań dla realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
 6. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań przez Komisję Bezpieczeństwa            i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego.
 7. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 1. Określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze.
 2. Dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa powiatu.
 3. Prowadzenie stałej wymiany informacji dotyczących zagrożeń i podejmowanych działań oraz współdziałanie ze służbami dyżurnymi, centrami wszystkich szczebli administracji publicznej.
 4. Pełnienie (całodobowego) dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 7. Uruchamianie określonych procedur działania na sytuacje kryzysowe i stanowienie zaplecza oraz obsługa kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 9. Tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
 10. Opracowywanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
 11. Wykonywanie zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
 12. Współdziałanie z Szefem ABW w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 13. Udzielanie pomocy dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu i współpraca z jednostkami tworzącymi system.
 14. Współpraca z samorządami gminnymi, służbami ratowniczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym.
 • Obronności:
 1. Przygotowanie planistyczne i organizacyjne Starostwa do realizacji zadań w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w czasie wprowadzania stanów nadzwyczajnych.
 2. Przygotowanie Starostwa do kierowania w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.
 3. Realizacja zadań w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.
 4. Wydawanie wytycznych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
 5. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji obronnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym planu operacyjnego funkcjonowania powiatu oraz dokumentacji stanowisk kierowania.
 6. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
 7. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych oraz koordynacja wykonywania zadań obronnych, realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu.
 8. Współdziałanie z organami wojskowymi (WKU, WSzW), inspekcjami i strażami oraz jednostkami samorządowymi powiatu.
 9. Przygotowanie stanowiska kierowania Starosty Radzyńskiego w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy.
 10. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 11. Realizacja zadań w zakresie szkolenia obronnego na szczeblu powiatu.
 12. Organizacja systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Suport - HNS) na szczeblu powiatu.
 13. Planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Powiatu.
 14. Realizacja zadań z zakresu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
 15. Organizowanie doręczenia kart powołania w trybie akcji kurierskiej – opracowanie i bieżąca aktualizacja planu akcji kurierskiej.
 16. Realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Akcji Kurierskiej.
 17. Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Kancelarii Niejawnej:
 1. Prowadzenie Kancelarii Niejawnej.
 2. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów.
 3. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom uprawnionym.
 4. Przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OB”.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (plik PDF)

 


Najczęściej czytane

Majowie bez końca świata

Majowie bez końca świata

16 Kwi 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu