NGO - organizacje pozarządowe

Kategoria: Powiat Radzyński

Wykaz organizacji pozarządowych
zarejestrowanych na terenie powiatu radzyńskiego: 

  Sprawy związane z:

  • ewidencją i sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie;
  • ewidencją stowarzyszeń zwykłych;
  • rejestracją i prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
  • rejestracją i prowadzeniem ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

należą do kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OTWARTE KONKURSY OFERT

Ogłoszenia i rozstrzygnięcia

2021 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2020 r.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19a) - 2020 r.:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WZORY DOKUMENTÓW 

Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

UPROSZCZONE WZORY DOKUMENTÓW
(składane w trybie art. 19a)

Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej na członka komisji konkursowej  

Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Radzyński w 2021 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OŚWIADCZENIE (RODO) 

OŚWIADCZENIE (RODO) do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radzyńskiego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PORADNIKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY

Współpracę organów Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych reguluje ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

  • Program na 2021 r. Uchwała nr XXVII/138/2020 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2020.6068. Ogłoszony 04.12.2020)
  • Program na 2020 r. Uchwała nr XVI/86/2019 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020  (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.7120. Ogłoszony: 10.12.2019)
  • Program na 2019 r. Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2018.6322. Ogłoszony: 21.12.2018 )
  • Program na 2018 r. Uchwała nr XXXIV/136/2017 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2017.4443)
  • Program na 2017 r. stanowi Uchwała nr XXII/93/2016 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ogłoszona w DZ. URZ. WOJ. LUB. 2016.4644 w dniu 28.11.2016 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1% podatku dochodowego dla OPP

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych składając roczne zeznanie podatkowe może przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) – (art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w danym roku prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu. Jest on publikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych sporządzony zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.) 

 Zobacz także, kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP?

 

 


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu