Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych Michał Maliszewski
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 402 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego


Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 135, 655 i 1504) zarządza się, co następuje:


§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz
używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie
województwa lubelskiego.


§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia
2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia
2023 r.


2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2022 r.
i 1 stycznia 2023 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich
wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska
naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie
pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub
opiekę.


§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów
pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące
się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania
z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania
przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań
ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet
do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14
wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676,
z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r.
poz. 556).


§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny
wymierzonej na zasadzie i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach –
na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) oraz ustawy z dnia 20
maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581
i 2600).


§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2022 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski
/ - /
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Ostatnio modyfikowany czwartek, 22 grudzień 2022 12:14
Pobrane elementy:

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu