Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 250 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Kwalifikacja wojskowa – zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej – zostanie przeprowadzona na terenie powiatu radzyńskiego w terminie 11 do 27 marca 2024 r. siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Radzyniu Podlaskim mieścić się będzie w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana Pawła II 4 (Budynek Oranżerii). Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym
do pełnienia służby wojskowej.
 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2005;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2004 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne
   do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne
   do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1997 - 2005, posiadające kwalifikacje przydatne
  do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia
  na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
  do końca roku kalendarzowego w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument (np. paszport) pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym na wezwaniu
  nie było możliwe;
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie – z terminem kwalifikacji wojskowej – od burmistrza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu, winna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wskaże inny termin stawiennictwa. W razie nieuzasadnionego niezgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

Przepisy prawne:

Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 2305) oraz przepisy wykonawcze wydane
na jej podstawie.

 

Najczęściej czytane

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu