Od 26 kwietnia - Kolejna Tarcza 9.0. Już obowiązuje!

Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 95 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim.

Oto szczegóły:

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 27 lutego 2021 r. naboru wniosków o dotacje, w związku z wejściem w życie w dniu 26 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim podaje aktualnie obowiązujące zasady naboru wniosków.

O dotacje mogą ubiegać się mikroprzędsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 2007 jako rodzaj przeważającej działalności (na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.), kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

 

L.p.

Kod PKD

Nazwa kodu

1.

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3.

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4.

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5.

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6.

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7.

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

8.

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

9.

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10.

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

12.

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

13.

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

14.

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

15.

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

16.

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

17.

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

18.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

19.

51.10.Z

Transport lotniczy pasażerski

20.

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

21.

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

22.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

23.

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

24.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

25.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

26.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

27.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

28.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

29.

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

30.

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

31.

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

32.

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

33.

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

34.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

35.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

36.

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

37.

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

38.

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

39.

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

40.

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

41.

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

42.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

43.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

44.

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

45.

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

46.

85.59.A

Nauka języków obcych

47.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

48.

86.10.Z1

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

49.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

50.

86.90.D

Działalność paramedyczna

51.

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

52.

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

53.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

54.

91.02.Z

Działalność muzeów

55.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

56.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

57.

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

58.

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

59.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

60.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

61.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa

62.

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

63.

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

64.

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

65.

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do:
 • przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim;
 • lub przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • lub przychodu uzyskanego w lutym 2020 r.;
 • lub przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r.;
 • działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji;
 • o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników;
 • wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD;
 • wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane;
 • wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
 • w przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

 

Kody PKD (działalność przeważająca)

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie na podstawie obu rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z,

1

47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z,

 

47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z,

 

96.09.Z

 

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

2

47.71.Z, 47.72.Z

3

91.02.Z

4

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

5

 

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Aby uzyskać jednorazową dotację mikroprzędsiębiorca, oraz mały przedsiębiorca powinien złożyć:

 • Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 • Umowę o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim: www.radzynpodlaski.praca.gov.pl oraz www.praca.gov.pl
 
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim, który jest terytorialnie właściwy dla siedziby mikroprzędsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. W tym celu należy:

 • wejść na portal praca.gov.pl, 
 • wybrać opcję "Tarcza antykryzysowa",
 • wybrać opcję "Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy",
 • wybrać z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim",
 • wypełnić udostępniony formularz wraz z załącznikami.

 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: nr tel.: 83 352 63 20; lub 83 352 63 19, lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

Sylwia Idzikowska, Inspektor w Dziale Organizacyjnym Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Więcej z kategorii: 4 maja br. PCPR zamknięte »

Najczęściej czytane

Dzień Pielęgniarek

Dzień Pielęgniarek

12 Maj 2021 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu