Drukuj stronę

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Budynek wraz z działką Budynek wraz z działką fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 387 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Zarząd Powiatu Radzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Radzyńskiego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym, położona w Radzyniu Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 6, stanowiącej działkę nr 337/3 o pow. 0,0783 ha w obrębie ewidencyjnym 0001 Radzyń Miasto, gmina miejska Radzyń Podlaski, objętej księgą wieczystą LU1R/00047900/6.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym (budynek mieszkalny w poziomie parteru zaadaptowany na część użytkową) i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalno-usługowy wolnostojący, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej – 169,14 m² (w tym: parter – 114,00 m², poddasze – 55,14 m²). Obecnie nie użytkowany (w poziomie parteru część handlowo – usługowa, na poddaszu mieszkanie). Ściany murowane z cegły ceramicznej, strop nad piwnicą żelbetowy, pozostałe drewniane z podsufitką tynkowaną. Dach o konstrukcji drewnianej wielopołaciowy, kryty blachą. Okna ościeżnicowe, elewacja – tynk zwykły nakrapiany. Standard robót wykończeniowych podstawowy - niski. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, telefoniczną i wodno-kanalizacyjną, c.o. lokalne (instalacje nieczynne). Stan techniczny zadowalający, budynek ponad 81-letni, wymagający remontu kompleksowego. Budynek gospodarczy murowany o powierzchni użytkowej – 56,60 m² zrealizowany systemem gospodarczym. Dach jednospadowy kryty papą, stan techniczny bliski złego. Teren w części ogrodzony i utwardzony, budowle w złym i zadowalającym stanie. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, telefon, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg, kanał c.o. Dojazd drogami o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja na obrzeżu strefy centralnej, w sąsiedztwie obiektów szkolnych, zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz handlowo-usługowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radzyń Podlaski przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - B.57.MNJ.

Część przedmiotowej nieruchomości objęta jest umową użyczenia, w której zezwolono na bezpłatne użyczanie pomieszczenia celem wykorzystania na prowadzenie działalności statutowej, z przeznaczeniem na magazyn artykułów spożywczych Polskiego Czerwonego Krzyża. Powyższa umowa zostanie rozwiązana przed podpisaniem umowy notarialnej.

Cena wywoławcza - 520 000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych)

Wadium - 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

Termin wniesienia wadium - do dnia 26.08.2021 r.

Termin i miejsce przetargu – 02.09.2021 r., godz.  1100, sala nr 9, budynek Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski.

Budynek wraz z działką


Warunki ogólne dotyczące w/w przetargów

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Dow/w przetargów zostaną dopuszczone osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej: dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości i stosownych oryginalnych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwa do uczestnictwa w przetargu w imieniu mocodawcy powinny być sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem niedopuszczenia ich do przetargu. Powyższe nie dotyczy cudzoziemców zwolnionych z tego obowiązku na podstawie ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r. poz. 2278).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w PLN, na konto Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim w PKO BP S.A. Oddział w Radzyniu Podlaskim Nr 89 1020 3206 0000 8502 0006 4485. W nazwie przelewu należy podać imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego, numer działki. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o kwotę wadium, należy uiścić najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność, na wskazany rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności nieruchomości. 

W razie uchylania się przez wygrywającego przetarg od zawarcia umowy lub gdy nie dojdzie do umowy z braku zgody współmałżonka albo nieuzyskania prawem wymaganych zezwoleń przez cudzoziemca, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim oraz na stronie internetowej urzędu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski oraz stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim: http://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz Powiatu Radzyńskiego: http://powiatradzynski.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, pok. nr 17 i nr 22, tel.: (83) 3527410, (83) 3527426.

Ostatnio modyfikowany poniedziałek, 21 czerwiec 2021 10:46