Posiedzenie inauguracyjne nowo powołanej Rady Rynku Pracy na kadencję 2021-2025

Wspólne zdjęcie Wspólne zdjęcie fot. Mateusz Zając / PUP
Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 1036 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Radzyniu Podlaskim kadencji 2021-2025 została powołana przez Starostę Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego 30 września 2021 roku. W skład PRRP, organu opiniodawczo-doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy wchodzi 12 osób, reprezentujących władze samorządowe, środowisko pracodawców, rolników, rzemieślników, związki zawodowe i organizacje społeczne.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady, dokonano wyboru prezydium PRRP. Przewodniczącym został Tomasz Stephan – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego, który tę funkcję sprawował także w poprzedniej kadencji PRRP. Wiceprzewodniczącą została Grażyna Pietraszek – przedstawicielka związków zawodowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, reprezentująca Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie.

W składzie zasiadły następujące osoby:

Przedstawiciele związków zawodowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:

 1. Grażyna Pietraszek Rejon Środkowo-Wschodni NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie
 2. Wanda Olszewska - Rada OPZZ województwa lubelskiego,
 3. Krzysztof Adamski - Forum Związków Zawodowych Zarząd Wojewódzki w Lublinie

Przedstawiciele organizacji pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego:

 1. Zbigniew Marchwiak - Związek Rzemiosła Polskiego, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 1. Jan Brożek - Business Centre Club Loża Lubelska

Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

 1. Piotr Jezierski - NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

 1. Grażyna Dzida - Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
 2. Waldemar Zylik - Stowarzyszenie Partnerstwo Aktywnych w Radzyniu Podlaskim,
 3. Mirosława Piasko - Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim,

 Przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Tomasz Stephan - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego,
 2. Robert Targoński - Sekretarz Miasta Radzyń Podlaski,
 3. Ireneusz Demianiuk - Wójt Gminy Komarówka Podlaska.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 630).

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy między innymi:

art. 22 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
 • 2) opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 • 3) opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania;
 • 4) ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;
 • 5) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
 • 6) realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • 7) opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 • 8) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • 9) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • 10) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • 11) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 • 12) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu (art. 23 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 • terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Sylwia Idzikowska, Starszy Inspektor w Dziale Organizacyjnym - Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnio modyfikowany wtorek, 05 październik 2021 09:12

Najczęściej czytane

W upał chrońmy się przed słońcem

W upał chrońmy się przed słońcem

20 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Radzyński Kiermasz Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek"
Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 Cze 2024 Wiadomości

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu