BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

14 sierpień 2020

Ogłoszenia/Komunikaty (189)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 VI udzielana jest w Starostwie Powiatowym - Pl. I. Potockiego, lokal 2A. Zapisy telefoniczne: tel. 83 352 77 84 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
(Przepis w brzmieniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14.05.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

UWAGA! 
Zapisy na porady telefoniczne: tel. 83 352 77 84 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W poczekalni w tym samym czasie  może przebywać tylko jedna osoba. 
Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości, odkażanie rąk oraz stosowanie maseczek.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, 28 maja br. Dyrektor PUP ogłosił kolejny nabór wniosków na:

 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski wraz z załącznikami i umową należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. do 11 czerwca 2020 r. Więcej informacji na stronie internetowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Dla kogo jest ten program?
Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia,

a jednocześnie są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (PCPR w Radzyniu Podlaskim) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.
W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku i trwa w trybie ciągłym do dnia 4 września 2020 roku
Wnioski poprzez System Obsługi Wsparcia
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia (system SOW) finansowanego ze środków PFRON
W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu. (do pobrania tutaj)
Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Ważne
Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:
· wypełnienie i złożenie wniosku,
· dokonanie ewentualnych uzupełnień,
· uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.
Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.
Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .
Realizatorem Programu PFRON -Moduł III zgodnie z uchwałą Nr 43/20 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 20 kwietnia 2020 roku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim.
tel. kontaktowy 83 352 72 66

 Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu przy pomocy portalu SOW PFRON
Z systemu SOW możesz skorzystać wchodząc na stronę: sow.pfron.org.pl.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zachęca do studiowania w murach swojej uczelni. 

Poniżej znajduje się ulotka do pobrania, w której znajdują się wszelkie informacje o warunkach rekrutacji. 

LogotypLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Jej celem jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż  w dniu 8 maja br. dyrektor PUP  ogłosił nabór wniosków na: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji na stronie internetowej  www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

Wnioski można składać do dnia 22 maja 2020 r.

Starosta Radzyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radzyńskim.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Radzyńskiego.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej zgodnie z kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik do ogłoszenia. Termin zgłaszania upływa 22 maja 2020 r.

Wójt Gminy Załuski informuje o naborze pracowników do zbioru truskawek.

Zgłoszenia do pracy przyjmowane są pod numerem: 23 661 90 13

Najczęściej czytane

Zapraszamy na 25. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria 2020”

Zapraszamy na 25. Ogólnopolskie Spo…

12 Sie 2020 Powiat wspiera

Ważne informacje dla podmiotów korzystających z Tarczy 4.0

Ważne informacje dla podmiotów korz…

06 Sie 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Sprzedaj swój produkt regionalny lub kupuj od sąsiada - polskiebazarek.pl

Sprzedaj swój produkt regionalny lu…

03 Sie 2020 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu