Oświata (175)

Przepiękne kreacje, chwile wzruszeń, ciepłe słowa podziękowań, pamiątkowe zdjęcia - tak wyglądały studniówki: w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II i w I Liceum Ogólnokształcącym. Bale w Powiecie Radzyńskim przerodziły się w niezapomniane wydarzenia które na stałe wpiszą się we wspomnienia młodzieży. By tradycji stało się zadość, studniówki rozpoczęły się dostojnym, staropolskim polonezem. W obydwu wydarzeniach uczestniczył Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. Włodarz Powiatu życzył uczestnikom balu niezapomnianych chwil i dobrej zabawy.

W środę, 17 stycznia br. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim wraz z Powiatem Radzyńskim zorganizował oficjalne otwarcie nowoczesnej strzelnicy wirtualnej. Jest to zaawansowana platforma, która umożliwia uczniom naukę strzelectwa, rozwój umiejętności strzeleckich oraz zdobycie wiedzy praktycznej w bezpiecznym środowisku. Dzięki symulatorom i specjalistycznym programom edukacyjnym, uczniowie będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie obronności i strzelectwa w tym refleksu, koncentracji oraz zdrowej rywalizacji. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 172 150,00 zł, Ministerstwo Obrony Narodowej udzieliło dofinansowania w kwocie 135 998,50 zł, Powiat Radzyński zapewnił wkład własny środków finansowych w wysokości 36 151,50 zł.

Uchwała Nr 16/24

Zarządu Powiatu Radzyńskiego

z dnia 12 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 - 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

 • 1
 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
  Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji konkursu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego - organu prowadzącego www.powiatradzynski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, a także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1,
21-300 Radzyń Podlaski.

 • 3
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1428).
 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).
 • 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radzyńskiemu.

 

 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/24 z dnia 12 stycznia 2024 r. Zarządu Powiatu Radzyńskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Radzyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski. 


Organ prowadzący szkołę: Powiat Radzyński
z siedzibą Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz.2578).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn.zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.  z 2023 r. poz. 342, z późn.zm.) – w przypadku kandydata  na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

 1. Do oferty należy dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Klauzula stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 16/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
  w Radzyniu Podlaskim .
 2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim” z podanym adresem do korespondencji w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1 do dnia 29 stycznia 2024 r. w godzinach pracy Urzędu. W przypadku braku danych na kopercie umożliwiających kontakt z kandydatem, oferta pozostawiona będzie bez rozpatrzenia.
 3. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
  W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu.
 4. Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP adres skrytki: //2ej2f6l6af/skrytka i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - 7, 12-13.
 5. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 6. Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji (adres jak wyżej) tel.: 83 352 77 83.
 7. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego, w terminie nie później niż 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów wskazanego w ogłoszeniu.
 8. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani pisemnie.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/24 z dnia 12 stycznia 2024 r. Zarządu Powiatu Radzyńskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Powiat Radzyński (adres: Plac Ignacego Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 74 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
  w Radzyniu Podlaskim .
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w:
 1. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.);
 2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.);
 3. ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31, z późn. zm.);
 4. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)
 5. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( U. z 2021 r. poz. 1449).

Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak również umownym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przystąpienia do konkursu.

Inne dane osobowe, aniżeli określone w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 • Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie w związku z prowadzeniem strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (w tym dane osobowe są ujawniane członkom komisji konkursowej, osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Po upływie okresu archiwizacji - dokumentacja posiedzeń komisji konkursowej zostanie przekazana właściwemu archiwum państwowemu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do zakończenia konkursu, a następnie przetwarzane w dalszych celach tj. archiwalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) dokumentacja dotycząca konkursów na stanowiska w podległych jednostkach jest przechowywana przez okres pięciu lat poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (tj. zakończenia konkursu). Protokoły komisji konkursowej zawierające dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres dwudziestu pięciu lat w archiwum zakładowym. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i żądania usunięcia danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ww. żądania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*niewłaściwe skreślić

 

Zapoznałam/-em się

…………………………………………..

(data, czytelny podpis)

 

 

 

Na początku 2023 roku z inicjatywą utworzenia strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w ramach projektu „Strzelnica w powiecie” wystąpiła do władz Powiatu Radzyńskiego Grażyna Dzida, dyrektor ZSP. Wniosek został pozytywnie przyjęty przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego. W czerwcu 2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu pomiędzy Dysponentem – przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej, a Beneficjentem -przedstawicielami Powiatu Radzyńskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 172 150 zł, dysponent udzielił dofinansowania w kwocie 135 998,50 zł, beneficjent zapewnił wkład własny środków finansowych w  wysokości 36 151,50 zł.

Powstanie strzelnicy jest elementem konsekwentnie realizowanych działań w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, zmierzających do uatrakcyjnienia nauki związanej z realizacją zajęć edukacyjnych. Nowa przestrzeń została wyposażona w program symulacyjny Pojedynek, po cztery repliki pistoletu Glock 19X oraz karabinu Heckler & Koch HK416 zaopatrzone w czujniki elektroniczne (laserowe) umożliwiające ćwiczenia strzeleckie. Wszystkie repliki ASG broni działają w systemie blow-back, zasilane green-gaz, co strzelcowi daje odczucie do złudzenia przypominające strzelanie z broni palnej. Wyposażenie strzelnicy obejmuje również pozostałą część osprzętu niezbędnego do jej funkcjonowania np. moduł projekcji (MP). Strzelnica będzie głównie przeznaczona na  potrzeby dydaktyczne uczniów. Jej funkcjonowanie i wyposażenie przyniesie wymierne korzyści w procesie dydaktycznym i wpłynie na rozwijanie umiejętności strzeleckich oraz postaw proobronnych. Dostęp do strzelnicy w czasie zajęć bez konieczności organizowania wyjazdu jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem w szczególności dla obecnych, ale i przyszłych uczniów ZSP.

W atmosferze radosnego oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście 22 grudnia br. zgromadzili się na uroczystej akademii w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. W tym świątecznym wydarzeniu wziął udział Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

20 grudnia br., w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz goście: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając, ks. Artur Zbański i Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Bober, by uczestniczyć w corocznym wspólnym kolędowaniu. Wszystkich zebranych przywitała Dyrektor szkoły, Grażyna Dzida, zapraszając jednocześnie do wspólnego zaśpiewania najpiękniejszych polskich kolęd, a tym samym celebrowania tradycji i ducha Świąt Bożego Narodzenia. Entuzjazm i uśmiechy podczas kolędowania były wyraźnym świadectwem miłej atmosfery jaka panowała podczas wydarzenia. W trakcie spotkania miał miejsce symboliczny akt połamania się opłatkiem który zainicjowali: Dyrektor Grażyna Dzida, Starostowie, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz uczennica ZSP. To gest, który niesie ze sobą nie tylko tradycję, ale także wartość wypowiedzianych życzeń i wzajemną życzliwości.

15 grudnia br. wprowadził uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i przybyłych gości w przedświąteczny nastrój. Tradycyjne wypieki, bożonarodzeniowe dekoracje i wspólne kolędowanie stworzyły świąteczno-noworoczny klimat. Wspólną modlitwę odmówił ks. kan. Stefan Kurianowicz, natomiast fragment pisma świętego odczytali uczniowie. Podczas spotkania łamano się opłatkiem, złożono życzenia oraz kolędowano. Uczniowie przygotowali świąteczną akademię, która wywoływała poczucie zadumy i refleksji. Na czas adwentu występujący przekonywali zebranych by otworzyli serca na narodziny Zbawiciela.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 1 grudnia br. odbył się VII Ogólnopolski Turniej Fryzjerski pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, którego tematem przewodnim była "Królowa mórz i oceanów". W konkursie udział wzięli uczniowie z jedenastu szkół z południowej, wschodniej i centralnej części Polski. Na wydarzeniu obecni byli Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski i Wicestarosta Michał Zając.

Konkurs skierowany był do uczniów kształcących się w zawodzie fryzjerskim. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać fryzury nawiązujące do tematu "Królowa mórz i oceanów". Uczniowie wykazali się kreatywnością i wspaniałą twórczością. Modelki zachwycały fryzurami, które z pewnością wyglądały jak dzieła sztuki. Konkurencja artystyczna, pozwalała na tworzenie fryzur z wielkim rozmachem. Temat "Królowa mórz i oceanów" pozwoliła na rozwinięcie fantazji. Uczestnicy zaprezentowali swoje prace podczas pokazu. Miłym akcentem uroczystości był także występ muzyczny uczniów ZSP oraz pokaz taneczno-gimnastyczny w wykonaniu młodych tancerzy Szkoły Tańca i Gimnastyki "Diament".

Uczniowie klas samochodowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim kolejny raz mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez producenta części zamiennych firmę Ferdinand Bilstein Polska Sp. z o.o. w ramach programu „ Młode kadry Inter Cars”. Tematem były „ Hybrydowe układy napędowe”. Szkolenie poprowadził pan Jerzy Kaparuk, który jest trenerem w firmie Febi. Podczas zajęć uczniowie zapoznani zostali z układem napędowym występującym w samochodach o napędzie hybrydowym, a także z technologią naprawy tych pojazdów. Ogromne podziękowania składamy panu Jerzemu Kaparukowi z firmy Ferdinand Bilstein Polska za przeprowadzenie szkolenia oraz firmie Inter Cars za wsparcie w procesie dydaktycznym nowymi technologiami stosowanymi w motoryzacji.

 

 

 

29.11.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, odbyło się uroczyste otwarcie II i III etapu warsztatów kształcenia praktycznego. Wydarzenie rozpoczęło się przecięciem wstęgi i poświęceniem nowopowstałej kubatury.  

- Ten piękny budynek warsztatów, w którym się teraz znajdujemy, powstał w wyniku realizacji przez Powiat Radzyński projektu pn.: ,,Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim’’ etap II i III dofinansowanego z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwotą 5 950 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 564 500,00 zł – otworzył wydarzenie Wicestarosta Radzyński Michał Zając, który jest również absolwentem ZSP. -W wyniku przeprowadzonych prac wykonano warsztaty samochodowe, pracownię murarsko-tynkarską, pracownię stolarską, pracownię obróbki mechanicznej, elektrotechniki, elektromechaniki, metrologii i automatyki, stacje diagnostyczne, stanowisko do pomiarów akustycznych, pracownie informatyczne, pracownię językową, pracownię ogólną. Dzisiejszy dzień jest pięknym zwieńczeniem ciężkiej pracy włożonej w realizację projektu przez  Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz Dyrekcję i pracowników szkoły – podsumował zastępca Starosty.

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu