BS

Partycypacyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego – zaproszenie mieszkańców do udziału w pracach nad dokumentem, wizją współpracy oraz wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty wdrożeniowe.

herbyMiasto Radzyń Podlaski, Powiat Radzyń, a także gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat i Wohyń przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

Pozostałe tagi

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło IV edycję konkursu o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021". 

Pozostałe tagi

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. dokonał wyboru ofert po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz przyznał dotacje na realizację w 2021 roku zadań publicznych  w zakresie:

Do konkursu w zakresie promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszonego uchwałą Nr 23/21 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 11 marca 2021 r. nie złożono ofert.

Pozostałe tagi

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU RADZYŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) Zarząd Powiatu Radzyńskiego zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji zdrowia.
Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Branżowe Centrum Umiejętności – wniosek zatwierdzony formalnie!

Branżowe Centrum Umiejętności – wni…

07 Lut 2023 Wiadomości ze Starostwa

Otrzymaliśmy dotację na przebudowę drogi Borki – Bełcząc

Otrzymaliśmy dotację na przebudowę …

06 Lut 2023 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu